Bilans wodno-ściekowy

Analiza dla obiektu basenowego

Analizy bilansów wodnych i ściekowych dla obiektów basenowych pozwalają określić zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych ścieków w odniesieniu do frekwencji oraz wytycznych sanitarno-higienicznych, które określają minimalną wymaganą ilość wody na jedną osobę kąpiącą się.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8, poz. 70) jest to 160 dm3/osobę dla krytych pływalni. Natomiast według DIN 19643 i „Wymagań sanitarno-higienicznych dla krytych pływalni” przewiduje się 30 dm3 wody uzupełniającej (świeżej, wodociągowej, tzw. technologicznej) na każdą osobę korzystającą z kąpieli w ciągu jednego dnia. W artykule przedstawiono analizę systemu wodno-ściekowego dla wybranego obiektu basenowego. Podstawę analizy tego systemu stanowi bilans wody, w którym uwzględniono wielkość zapotrzebowania na wodę dla całego obiektu, straty bezzwrotne wody oraz ilość powstających i odprowadzanych do kanalizacji ścieków (bytowo-gospodarczych i popłuczyn). Bilans opracowano na podstawie rejestru wskazań wodomierza głównego i wodomierza przy zbiorniku wyrównawczym…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13

 


TEKST: JOANNA WYCZARSKA-KOKOT, ŁUKASZ JAS