Reklama

Jakość wody na pływalniach w świetle wymagań nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia

Długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) [1], po ponad 12 latach braku w kraju regulacji prawnych dot. jakości wody przeznaczonej do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji na pływalniach, stało się faktem. Podmioty zainteresowane tą tematyką, w tym zarządzający pływalniami, zgłaszają szereg zapytań w kwestii interpretacji niektórych zapisów rozporządzenia, którego treść nie była przedmiotem działań edukacyjno-informacyjnych ze strony legislatora. Działania takie są konieczne w celu dorozumienia zapisów budzących kontrowersje, jak też dających możliwości stosowania różnej interpretacji. Gdańska Fundacja Wody, prowadząca od prawie 20 lat działalność szkoleniową dla specjalistów zajmujących się projektowaniem i eksploatacją obiektów pływackich, wyszła naprzeciw tym potrzebom, przekazując pytania zainteresowanego środowiska do GIS i organizując w dniu 28 stycznia 2016 r. w Łomiankach w siedzibie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego spotkanie, które miało charakter forum dyskusyjnego nt. określonych w rozporządzeniu [1] wymagań dotyczących jakości wody na pływalniach. Omawiając poniżej nowe rozporządzenie MZ [1], zostaną uwzględnione też interpretacje niektórych zapisów podane zarówno w odpowiedzi GIS, jak i wyartykułowane przez ekspertów Państwowego Zakładu Higieny na wspomnianym spotkaniu w Łomiankach.

Rozporządzenie [1] jest wykonaniem upoważnienia ustawowego dla Ministra Zdrowia zawartego w art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.). Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom. Określa również sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach. Poza upoważnieniem ustawowym pozostały kwestie związane z pobieraniem próbek wody do badania jej jakości na pływalniach. Problematyka poboru próbek wody jest omówiona w wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach ogłoszonych w Warszawie w październiku 2014 r. [3]. Wytyczne te obejmują wymagania dotyczące warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach, zalecenia dotyczące mikrobiologicznej jakości wody na pływalniach, pływalniach z hydromasażem i innych urządzeniach do rekreacji wodnej, a także pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych z pływalni oraz urządzeń związanych z uzdatnianiem wody. Opisano też postępowanie w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego wody na pływalniach i urządzeniach rekreacji wodnej. Wytyczne [3] jako niemające charakteru normatywnego należy traktować jako praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia badań jakości wody na pływalni.

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] stosuje się do pływalni, w których niecki basenowe wraz z wewnętrznym systemem cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej są napełniane wodami słodkimi, tj. wodami powierzchniowymi lub podziemnymi spełniającymi wymagania określone w przepisach dla wody do spożycia [4], wodami słonymi, w tym morskimi i solankowymi zawierającymi od 5 g/l do 15 g/l składników mineralnych (głównie chlorków), a także wodami termalnymi, tj. wodami podziemnymi, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę nie mniejszą niż 20°C (z wyłączeniem wód pochodzących z odwadniania wyrobisk górniczych). Przepisów rozporządzenia nie stosuje się natomiast do pływalni, w których niecki basenowe są napełniane wodami o właściwościach leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają przepisy art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.), a także przepisy wydane na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.), tj. rozporządzenie Ministra, Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80, poz. 565). Ponadto wymagania dla leczniczych basenów uzdrowiskowych i rehabilitacyjnych basenów uzdrowiskowych określa odpowiednio § 14 i 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 452).

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 22

 

TEKST | Małgorzata Prędota, Zbigniew Sobociński
ILUSTRACJE | Archiwum redakcji