Ocena jakości wody w nieckach basenów SPA

Ocena wyników badań wody z różnych basenów SPA

Przedstawione wyniki analiz wody z grudnia 2015 r. i stycznia–maja 2016 r. pokazują, że podstawowe parametry jakości wody basenowej są bardzo dobre. Szczególnie warte uwagi są zawartości w wodzie basenowej chloru związanego, które mieszczą się w granicach wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016). W rozporządzeniu podano, że woda basenowa nie może zawierać więcej niż 0,3 mg/dm3 chloru związanego, z tym że należy dążyć do utrzymywania najniższej wartości.

Pewne problemy z utrzymaniem jakości wody zgodnie z obowiązującym od czerwca 2016 r. rozporządzeniem występowały w basenie SPA, ale działania eksploatacyjne pozwoliły na skuteczne obniżenie zawartości chloru związanego do poziomu 0,2 mg/dm3. W pozostałych nieckach zawartość chloru związanego zawiera się w wyznaczonym przez rozporządzenie zakresie.

Poniżej przedstawiono ocenę jakości wody i działań eksploatacyjnych dotyczących jej poprawy.

Na rys. 1.1 do 6.5 przedstawiono wyniki badań chloru związanego i chloru całkowitego

rys-0251

rys-02523

rys-02545

W grudniu w instalacji basenu rekreacyjnego zaobserwowano utrzymywanie stałe zawartości chloru wolnego na poziomie ok. 0,5 (0,46– 0,58) mg/dm3, natomiast zwartość chloru związanego z początkowo dużej – 0,78 (max. 0,83) mg/dm3 – ulegała sukcesywnie obniżeniu do wymaganego poziomu. Podobna sytuacja miała miejsce w basenie SPA, gdzie utrzymywała się stała zawartości chloru wolnego na poziomie ok. 0,7 mg/dm3, natomiast zwartość chloru związanego z początkowo dużej – 0,5 (max. 0,56) mg/dm3 – ulegała sukcesywnie obniżeniu do wymaganego poziomu, a nawet poniżej – do 0,2 mg/dm3. Pewne problemy wystąpiły w wodzie słonej w basenie solankowym, gdzie utrzymywała się stała zawartości chloru wolnego ok. 0,7 mg/dm3, natomiast zawartość chloru związanego z początkowo dużej – 1,4 (max. 1,74) mg/dm3 – ulegała systematycznie obniżeniu do 0,34 mg/dm3, by na koniec miesiąca uzyskać poziom nawet poniżej 0,2 mg/dm3. W basenach schładzających nie występowały tak duże rozbieżności i jakość wody utrzymywana była na wymaganym poziomie.

Widać wyraźnie, że zaprojektowany i wykonany zespół urządzeń filtrów do oczyszczania, zastosowane materiały (aktywne szkło filtracyjne), lampy UV i stosowanie dobrych środków chemicznych oraz prawidłowa eksploatacja (reagowanie na zmianę jakości wody) pozwalają na uzyskanie wody o bardzo dobrych parametrach.

rys-02567

rada-0258910

Wyniki badań wody w styczniu 2016 r. we wszystkich nieckach były bardzo dobre. Zaobserwowano chwilowy wzrost zawartości chloru związanego do 0,6 mg/dm3 w trakcie obniżenia zawartości chloru wolnego do 0,4 mg/dm3, ale utrzymanie zawartości chloru wolnego na poziomie 0,45 mg/dm3 pozwoliło na obniżenie zawartości chloru związanego do 0,25 mg/dm3.

Z analizy jakości wody w styczniu wynika, że obsługa szuka rozwiązań eksploatacyjnych, które prowadzą do obniżenia zawartości związków chloru w poszczególnych nieckach basenów. Można uznać, że te kierunki działań prowadzą do poprawy komfortu osób korzystających z kąpieli w poszczególnych nieckach.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 25

 

TEKST I WYKRESY | Florian G. Piechurski