Pobieranie próbek wody

Ocena jakości wody na pływalniach

Pobieranie próbek wody basenowej to istotna czynność w ocenie jakości wody na pływalniach. Nie jest to czynność prosta i tylko prawidłowe jej wykonanie gwarantuje wiarygodność sporządzonej oceny jakości wody.

W art. 11 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208, poz. 1240) jest zawarta delegacja prawna dla Ministra Zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, a także częstotliwości pobierania próbek wody, metodyki analiz i sposobu oceny, czy woda odpowiada wymaganym warunkom, oraz sposobu informowania ludności o jakości wody na pływalniach, uwzględniając ochronę zdrowia publicznego oraz potrzebę dostarczenia społeczeństwu informacji w tym zakresie. Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej gis.gov.pl przygotowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, jest w fazie uzgodnień wewnętrznych. Planowane wejście w życie ww. rozporządzenia to koniec sierpnia 2012 r. Oczekując na wejście w życie tego rozporządzenia, w tym na określenie sposobu oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganym warunkom, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe pobieranie próbek wody do badań w celu uzyskania wiarygodnych wyników analitycznych…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 12

 


TEKST: MAŁGORZATA PRĘDOTA
FOTO: ARCHIWUM REDAKCJI