Reklama

Porównanie faktycznego zużycia wody na krytej pływalni z zaleceniami w obowiązujących normach i rozporządzeniach

Problemy zużycia wody, ciepła i energii elektrycznej dla krytych pływalni są bardzo ważne z punktu widzenia kosztów dostarczenia tych mediów i warunków projektowania oraz prowadzenia eksploatacji. Podjęte próby oceny zużycia tych mediów w kilku obiektach spotkały się z trudnościami związanymi z brakiem urządzeń pomiarowych w poszczególnych węzłach technologicznych krytych pływalni. W zasadzie każdy obiekt posiada urządzenia pomiarowe na granicy dostawca – odbiorca, czyli wodomierz główny, licznik energetyczny, gazomierz w przypadku własnego źródła ciepła – kotłowni, licznik ciepła w przypadku dostawy ciepła z zewnątrz. W zasadzie można określić całkowite zużycia tych czynników dla całego obiektu, ale trudności pojawiają się przy określeniu tych wielkości dla poszczególnych basenów.

Zużycie wody uzupełniającej

Woda uzupełniająca jest wodą wodociągową spełniającą wymagania wody do picia, wykorzystywaną do uzupełniania strat wody w basenie. Uzupełnianie wody do celów technologicznych odbywa się automatycznie przez zawór elektromagnetyczny, któremu impuls przekazują sondy pomiarowe zainstalowane w zbiorniku wyrównawczym – przelewowym. Ubytki wody w basenie uzależnione są od rodzaju basenu oraz funkcji, np. kryta pływalnia tylko z basenem sportowym, pływalnia z wielofunkcyjnymi basenami z atrakcjami, basenami do nauki pływania czy z basenem rekreacyjnym itp. Straty wody wynikają głównie z powodu jej parowania, wynoszenia na ciałach osób kąpiących się przy poruszaniu się pomiędzy basenami oraz rozchlapywania. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zapotrzebowanie na wodę uzupełniającą jest rodzaj układu technologicznego, liczba zainstalowanych urządzeń oraz ich wydajność i efektywność działania, np. wymagana objętość wody potrzebnej do płukania złóż filtracyjnych.

Objętość wody uzupełniającej w przeliczeniu na jedną osobę kąpiącą się na pływalni wg niemieckiej normy DIN 19643 oraz „Wymagań sanitarno-higienicznych dla krytych pływalni” wynosi 30 dm3 świeżej wody, a jeśli warunki bakteriologiczne i fizykochemiczne ulegną pogorszeniu, objętość wody uzupełniającej należy zwiększyć.

tab_0011

Bilans rzeczywistego zużycia wody uzupełniającej

Bilans zużycia wody uzupełniającej oraz wody zużytej na cele higieniczno-sanitarne dla basenu należy przeprowadzić w oparciu o pokrycie ubytków eksploatacyjnych, uwzględniając objętość wody przeznaczonej do płukania filtrów oraz nie uwzględniając jej zużycia podczas przerw technologicznych, kiedy służy ona do czyszczenia niecek basenowych i instalacji uzdatniania wody basenowej.

Prowadzenie bilansu zużycia wody wymaga monitorowania objętości wody doprowadzanej do zbiornika wyrównawczego przy pomocy wodomierza zainstalowanego na przewodzie wodociągowym doprowadzającym wodę świeżą do zbiornika oraz zapoznania się z charakterystyką instalacji uzdatniania wody.

Końcowy bilans zużycia wody uzupełniającej jest zestawieniem danych odczytanych z wodomierza wody uzupełniającej odniesionych do rzeczywistej frekwencji z wartościami projektowymi. Końcowa analiza pozwala określić zużycie wody świeżej oraz jej potrzebną korektę w celu przestrzegania warunków normowych.

Określono również bilans całkowitego jednostkowego zużycia wody będącego sumą zużycia na cele higieniczno-sanitarne i na cele uzupełnienia wody basenowej. Do określenia jednostkowego zużycia wody wykorzystano dane z miesięcznych odczytów wodomierza głównego i wodomierzy przy zbiornikach przelewowych.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 19

 

TEKST | Florian G. Piechurski
FOTO | Archiwum autora