Reklama

Recykling popłuczyn

Odzyskać i zaoszczędzić – CZĘŚĆ 2

Możliwości recyklingu popłuczyn z systemu oczyszczania wody basenowej

Porównanie i analiza wyników badań. Ocena możliwości zagospodarowania popłuczyn

Woda z niecki basenu sportowego

W trakcie badań wody z niecki basenowej nie obserwowano znacznych przekroczeń wartości określonych w normie DIN 19643. Parametry fizyczno-chemiczne wody (tabela 3) mieściły się w granicach wytycznych z wyjątkiem mętności (w próbkach 1 i 2), stężenia azotu azotanowego (w próbce 2) oraz stężenia chloru związanego (w próbce 3).
Wyniki porównano również z nieaktualnym już rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskachoraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937 ze zm.). Według tych wytycznych przekroczone zostały stężenia azotu amonowego (w próbce nr 1 i 2) i chloru wolnegowe wszystkich badanych próbkach oraz stężenie chlorków (w próbce nr 3). Analiza bakteriologiczna wykonana w dniu 21.08.2012 r. wykazała 2 jtk bakterii Escherichia coli w 100 ml badanej wody z niecki basenu rekreacyjnego, co było zapewne związane z niską zawartością chloru wolnego <0,1mg Cl2/dm3. Wymagania sanitarne i przeciwepidemiologiczne dla basenów kąpielowych nie dopuszczają wykrycia bakterii Escherichia coli w 100 ml badanej wody. Tego samego dnia w próbce wody pobranej z wanny do hydromasażu wykryto 67 jtk bakterii Gronkowca koagulazo- -dodatniego, gdzie wartość dopuszczalna to 2 jtk tych bakterii. Również w tym przypadku zanotowano zbyt niskie stężenie chloru wolnego (0,1 mg Cl2/dm3).

Popłuczyny

Ilość zawiesin zawartych w popłuczynach stanowi parametr decydujący o możliwości ich zagospodarowania bądź odprowadzenia do wód i ziemi. Na rys. 2 przedstawiono ilość zawiesin ogólnych w popłuczynach oraz wartość dopuszczalną w ściekach odprowadzanych do wód i ziemi [7].

We wszystkich badanych próbkach ilość zawiesin przekraczała wartość dopuszczalną (35 mg/dm3) określoną dla ścieków, które można odprowadzać do wód i ziemi. Na podstawie analizy sedymentacyjnej po 2 godzinach w leju Imhoffa określono ilość zawiesin trudno opadających dla tych samych próbek popłuczyn (rys. 3)

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 15

 

TEKST: JOANNA WYCZARSKA-KOKOT, MICHAŁ BŁOTNICKI