Usuwanie substancji organicznych z wody basenowej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. poz. 2016), istotnym problemem w funkcjonowaniu pływalni stało się utrzymanie na normatywnym poziomie stężenia chloru związanego.

Skąd się bierze chlor związany

Obecność chloru związanego w wodzie basenowej wynika z reakcji dozowanego środka do dezynfekcji – najczęściej podchlorynu sodowego – z zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie. Mierzona w wodzie basenowej ilość chloru związanego składa się głównie z dwóch składników: chloroamin – będących produktem reakcji chloru z zanieczyszczeniami zawierającymi azot oraz substancji chloroorganicznych – będących produktem reakcji chloru z zanieczyszczeniami zawierającymi węgiel organiczny. Substancje chloroorganiczne wykrywane są w wodzie w postaci THM-ów (np. chloroformu).

Wzrost stężenia chloroamin w wodzie basenowej powodowany jest substancjami wnoszonymi przez kąpiących się użytkowników basenu (białka, mocznik itp.). Z tego powodu usuwanie tej postaci chloru związanego powinno odbywać się w obiegu technologicznym instalacji basenowej.

Natomiast wzrost stężenia THM-ów w wodzie basenowej powodowany jest bardzo często obecnością w wodzie surowej, używanej do napełniania basenu, substancji organicznych. Woda wodociągowa zawiera zawsze pewną ilość substancji organicznych mierzonych na przykład poziomem utlenialności. Wartość utlenialności w wodzie wodociągowej dostarczanej do pływalni najczęściej nie przekracza wartości normatywnych i jej jakości formalnie nie można nic zarzucić. Jednakże istotnym elementem technologii basenowej jest dezynfekcja za pomocą chlorowania wody. Na skutek chlorowania następuje reakcja chloru z zanieczyszczeniami organicznymi zawartymi w wodzie surowej. Powstają substancje chloroorganiczne, takie jak chloroform i inne THM-y. Stężenie normatywne tych substancji jest bardzo niskie i może zostać szybko przekroczone. Mimo że woda surowa jest zgodna z normą, to po jej zachlorowaniu w procesie technologicznym basenu przestaje taka być. Dlatego też rozwiązania technologiczne zmierzające do usunięcia z wody substancji organicznych powinny dotyczyć wody surowej napełniającej basen. Jedną z metod usuwania organiki z wody jest filtracja na złożu węgla aktywowanego na skutek absorpcji cząstek zanieczyszczeń w miejscach aktywnych złoża węglowego.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 28

 

TEKST | Bogdan Ratyński

FOTO | Archiwum Autora