Reklama

Wymagania dla leczniczych i rehabilitacyjnych basenów uzdrowiskowych

Regulacje prawne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016) [1] nie mają zastosowania do pływalni, w których niecki basenowe są napełniane wodami o właściwościach leczniczych. Dla takich basenów warunki i wymagania sanitarne określają odrębne przepisy.

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach [1] stosuje się do pływalni, w których niecki basenowe wraz z wewnętrznym systemem cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej są napełniane:

  • wodami słodkimi, tj. wodami powierzchniowymi lub podziemnymi spełniającymi wymagania określone w przepisach dla wody do spożycia,
  • wodami słonymi, w tym morskimi i solankowymi zawierającymi od 5 do 15 g/l składników mineralnych (głównie chlorków),
  • wodami termalnymi, tj. wodami podziemnymi, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę nie mniejszą niż 20°C (z wyłączeniem wód pochodzących z odwadniania wyrobisk górniczych).

Zgodnie z §1.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] przepisy te nie mają natomiast zastosowania do pływalni, w których niecki basenowe są napełniane wodami o właściwościach leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają przepisy art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 868) [2] oraz przepisy wydane na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1056) [3].

Art. 5.1 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze [2] stwierdza, że wody lecznicze, wody termalne i solanki są kopalinami w przeciwieństwie do pozostałych wód, które kopalinami nie są, zaś art. 5.2 podaje definicje wód leczniczych, termalnych i solanek.

Art. 36 ust. 5 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [3] stwierdza, że minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (na podstawie przeprowadzonych badań, jednostki uprawnione do tego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, dokonują potwierdzenia tych właściwości leczniczych),

2) kryteria oceny właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu,

3) wzór świadectwa dokumentującego potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, które jednostka uprawniona do tego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, dokonująca potwierdzenia tych właściwości leczniczych, wydaje gminie,

– kierując się odpowiednio koniecznością zapewnienia możliwie najlepszych warunków dla lecznictwa uzdrowiskowego oraz wskazaniami nauki i praktyki, a także koniecznością uwzględnienia zakresu danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji jednostki uprawnionej przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie przeprowadzonych badań do potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.

Z kolei art. 36 ust. 6 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [3] stwierdza, że minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym wydawanym przez tego ministra oraz na stronie internetowej ministerstwa, aktualny wykaz jednostek uprawnionych do potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, na podstawie przeprowadzonych badań.

Tym aktem prawnym wydanym na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [3] jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 605) [4].

Lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [3] są urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego i są udostępniane użytkownikom zgodnie z regulaminem korzystania z tych urządzeń, sporządzonym przez podmiot posiadający te urządzenia. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy [3] wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, kierując się wymaganiami określonymi dla tych obiektów oraz standardami przyjętymi w celu zapewnienia efektywności zabiegów i warunków sanitarno- -higienicznych oraz uwzględniając ochronę dóbr kultury, a także zagrożenia geologiczne i górnicze w odniesieniu do wyrobisk górniczych, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 496, 2375) [5].

Wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadać lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe są określone w §14 i 15 tego rozporządzenia Ministra Zdrowia [5].

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 32

 

 

TEKST | Małgorzata Prędota