Reklama

Bezpieczeństwo wodne w budynkach pływalni publicznych

Nieprawidłowo zaprojektowane lub niewłaściwie zarządzane instalacje wodne w budynkach mogą stanowić przyczynę pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia w instalacjach wewnętrznych budynków i tym samym stanowić zagrożenie dla zdrowia osób w nich przebywających, poprzez ryzyko występowania chorób zależnych od wody. Pływalnie publiczne o zróżnicowanym zakresie oferowanych usług są często zlokalizowane w dużych obiektach budowlanych. Systemy dystrybucji wody w dużych budynkach mogą być bardzo skomplikowane, a tym samym mogą być znaczącym źródłem zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia. Zarządzanie instalacjami wodnymi w budynkach jest bardzo często bagatelizowane.

Odpowiedzialność za jakość wody

Zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) [1], przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, w sposób ciągły i niezawodny, a także ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jej jakości. Zgodnie z ustawą [1] urządzenia wodociągowe to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody. Sieć wodociągowa będąca w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego kończy się na przyłączu wodociągowym.

W myśl ustawy [1] przyłącze wodociągowe stanowi odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Natomiast odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Odbiorca usług wodociągowo- -kanalizacyjnych (jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę nie stanowi inaczej) odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Uwzględniając w dostawach wody pitnej przedstawiony zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorcy usług wodociągowo- -kanalizacyjnych należy stwierdzić, że jakość wody w zaworach czerpalnych jej konsumentów w budynkach zależy nie tylko od jakości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do przyłącza wodociągowego, lecz także od stanu technicznego i sposobu użytkowania oraz zarządzania instalacją wodociągową w budynkach, za którą odpowiada zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) [2], właściciel lub zarządca danego obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy [2] obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, czyli m.in. zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących higieny, zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania, a także warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek dokonywania w okresie ich użytkowania kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania w określonych okresach dla różnych obszarów tematycznych. W myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy [2] obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej jeden raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Wydaje się oczywiste, że coroczna kontrola stanu technicznego instalacji wodociągowej w budynku powinna być udokumentowana pozytywnym wynikiem badania próbek wody z tej instalacji w punktach czerpalnych, używanych zwykle do pobierania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Program takich badań kontrolnych powinien być opracowywany indywidualnie dla każdego obiektu.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 31

 

TEKST | Małgorzata Prędota