Jakie zmiany? Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), zwana dalej pzp lub ustawą, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadza wiele zmian do reguł rządzących zawieranymi w ramach ustawy umowami. Omawiane w niniejszym artykule zmiany dotyczą części nowych postanowień i tych umów, które zostały zawarte w ramach pzp. Nie dotyczą umów zawieranych w ramach postępowań, których wartość jest równa lub mniejsza niż 130 tys. zł netto (nowy próg stosowania przepisów ustawy do zamówień klasycznych). Do zawierania umów o takiej wartości nadal będą miały zastosowanie wewnętrzne regulacje zamawiających, oparte na kodeksie cywilnym.

Obowiązek współdziałania

Przyglądając się regulacjom ustawy w zakresie dotyczącym regulacji umownych, już w pierwszym przepisie pojawia się nowy obowiązek nałożony na strony zawartej umowy. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są obowiązani współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. Można powiedzieć, że tzw. obowiązek współdziałania może być wykorzystywany w trakcie toczących się sporów o obowiązki stron zawartej umowy. W skrajnych przypadkach może być on podstawą podejmowanych decyzji o odstąpieniu od realizacji umowy.

Klauzule abuzywne

Pzp pierwszy raz w swoim brzmieniu zawiera katalog elementów, które nie mogą być zawarte w przyszłych umowach, tzw. klauzule abuzywne, dotyczące czterech rodzajów postanowień:

  1. odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,
  2. naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy, niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
  3. odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający,
  4. możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Warto, żeby zamawiający, którzy co do zasady pracują na ustalonych wzorach umów, zrewidowali ich treść tak, żeby w przyszłym roku ich postanowienia nie naruszały powyższych zakazów, w szczególności w zakresie bezrefleksyjnego stosowania, w ramach kar umownych, odpowiedzialności wykonawcy, opartej na opóźnieniu oraz pozostawienia sobie swobody w zakresie ograniczania zakresu realizowanej umowy w stopniu niedookreślonym, w chwili składania oferty przez wykonawców.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 34

 

TEKST | Piotr Pieprzyca