Karta charakterystyki

I jej tajniki

Karta charakterystyki (Material Safety Data Sheet) jest podstawowym narzędziem służącym komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem substancji chemicznej/mieszaniny w zakresie informowania o zagrożeniach dla zdrowia ludzi i środowiska oraz o właściwych środkach służących zarządzaniu ryzykiem.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dostawcy substancji chemicznej/mieszany są zobowiązani do zebrania wiarygodnych informacji o stwarzanych przez te substancje/mieszaniny zagrożeniach dla zdrowia człowieka i środowiska, które wynikają ze swoistych właściwości fizykochemicznych i biologicznych substancji/mieszanin oraz udostępniania tych informacji odbiorcom substancji lub ich mieszanin na zasadach określonych w Rozporządzeniu REACH (WE) nr 1907/2006. Karta charakterystyki powinna zawierać informacje, które są niezbędne podczas określania zasad bezpieczeństwa podczas stosowania substancji chemicznych/mieszanin…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13

 


TEKST: ANNA OBUCHOWSKA