Pływalnie kryte w Polsce Inwentaryzacja bazy sportowej – Część II

Informacje dotyczące pływalni krytych w Polsce (z dn. 22.04.2015 r.) zostały zagregowane na podstawie danych własnych, danych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o powszechnie dostępne informacje na temat poszczególnych obiektów pływackich.

Mapy, infografiki, tabele, wykresy – opracowanie własne Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Istotną rolę w pozyskaniu i weryfikacji informacji dotyczących poszczególnych obiektów odegrały urzędy marszałkowskie. Stwierdzone niezgodności pomiędzy informacjami zawartymi w opracowaniu oraz stanem faktycznym (błędy, braki etc.) należy zgłaszać na adres mailowy: infrastruktura@msit.gov.pl

Przekazane informacje pozwolą uaktualnić i doprecyzować niniejszy materiał podczas jego okresowej aktualizacji. Od Redakcji: cz. 1 raportu ukazała się w wydaniu nr 21 magazynu „Pływalnie i baseny”.

V. Analiza przyczyn braku krytych pływalni

W toku przeprowadzanych analiz stwierdzono, iż na 380 powiatów w Polsce (łącznie z miastami na prawach powiatu) 64 powiaty nie posiadają krytej pływalni na swoim obszarze.

A. Założenia metodologiczne

W celu dokładniejszego zbadania przyczyn braku pływalni krytej na terenie poszczególnych powiatów, wyodrębniono następujące grupy porównawcze:

  1. Powiaty ziemskie z siedzibą na terenie powiatu grodzkiego – tzw. powiaty „obwarzankowe” (23 powiaty);
  2. Powiaty planujące budowę krytej pływalni (2 powiaty);
  3. Powiaty w trakcie budowy krytej pływalni (4 powiaty);
  4. Powiaty nieposiadające krytej pływalni (bez powiatów „obwarzankowych” i planujących lub będących w trakcie budowy krytej pływalni) (35 powiatów):

a. Powiaty nieposiadające krytej pływalni (bez powiatów „obwarzankowych” i planujących lub będących w trakcie budowy krytej pływalni), ale posiadające odkryty basen (9 powiatów);

b. Powiaty nieposiadające krytej pływalni (bez powiatów „obwarzankowych” i planujących lub będących w trakcie budowy krytej pływalni), i odkrytego basenu (26 powiatów).

Grupa pierwsza to powiaty „obwarzankowe”, czyli te położone wokół miast na prawach powiatów (wyjątek – Piekary Śląskie). Są to powiaty: wałbrzyski, wrocławski, grudziądzki, włocławski, chełmski, zamojski, gorzowski, skierniewicki, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, krośnieński,  przemyski, łomżyński, suwalski, częstochowski, elbląski, kaliski, koniński, leszczyński i koszaliński. Dodatkowo dołączono do tej grupy powiat grodzki Piekary Śląskie, który jako jedyny powiat grodzki nie posiada krytej pływalni, jednak z racji bliskości obiektu w powiecie będzińskim (odległość między Piekarami Śląskimi a Będzinem wynosi zaledwie 5 km) na potrzeby niniejszej analizy został sklasyfikowany wśród powiatów „obwarzankowych”.

Biorąc pod uwagę czynniki społeczno-gospodarcze, powiaty „obwarzankowe” mają specyficzną strukturę społeczno-ekonomiczno-terytorialną, nacechowaną statystycznie zdecydowanie niższą gęstością zaludnienia oraz mniejszym potencjałem inwestycyjnym niż miasta na prawach powiatów, wokół których są położone. W toku przeprowadzanych analiz ustalono, iż mieszkańcy wszystkich powiatów „obwarzankowych” mają dostęp do krytej pływalni zlokalizowanej w siedzibie ich powiatu (w powiecie grodzkim), które to siedziby zazwyczaj znajdują się w stosunkowo niewielkiej odległości. Jednocześnie powiatom ziemskim z reguły brakuje innego niż stołeczny ośrodka osadniczego, który byłby w stanie zrealizować i efektywnie utrzymywać krytą pływalnię. Obecność takich ośrodków dotyczy z reguły jedynie tych powiatów ziemskich, które stanowią strefę suburbanizacyjną dla największych aglomeracji w kraju.

W związku z powyższym przyjęto, iż brak pływalni krytej na terenie powiatów „obwarzankowych” wynika z przyczyn obiektywnych, o względnie trwałym charakterze, przez co budowa krytych pływalni na ich obszarach w większości przypadków nie jest uzasadniona. Tym samym brak krytych pływalni na ich terenie nie powinien być przedmiotem szczególnej interwencji w zakresie zmiany przedmiotowego stanu rzeczy2. Tym samym na potrzeby niniejszego opracowania wyłączono powiaty „obwarzankowe” z dalszych analiz co do przyczyn braku pływalni. Będą one 1 Szczególnym przypadkiem jest powiat poznański ziemski, na terenie którego powstaje aktualnie piąta kryta pływalnia 25-metrowa. 2 Bariera w dostępie do krytych pływalni w tych przypadkach jest zbliżona do tej, jaką muszą pokonać mieszkańcy miejscowości pozbawionych krytych pływalni, z powiatów, na terenie których znajduje się kryta pływalnia. stanowić jedynie punkt odniesienia dla dalszych porównań.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 22

 

TEKST | Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki