Reklama

Podstawowe warunki zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji na pływalni dmuchanych pływających placów zabaw

Dmuchane pływające place zabaw stanowią od pewnego czasu stały element wyposażenia wielu pływalni, uatrakcyjniając w sposób stały lub okresowy pobyt klientów w obiekcie. Stanowią skuteczny zamiennik stałej rekreacyjnej infrastruktury obiektu, pozwalając na atrakcyjną aranżację przestrzeni.

Z ich eksploatacją związane są jednak zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników, czego dowodem jest kilkanaście wypadków, jakie zdarzyły się w ostatnich latach na polskich pływalniach.

Ramy artykułu pozwalają jedynie na zasygnalizowanie podstawowych warunków zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji dmuchanych pływających placów zabaw, w oderwaniu od specyfiki i ograniczeń konkretnych obiektów pływalni.

Podstawowe uwarunkowania prawne

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18 sierpnia 2011 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.) nakłada w art. 3 na korzystających z wyznaczonych obszarów wodnych (w tym pływalni) obowiązek zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

  1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
  2. stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1;
  3. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
  4. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
  5. bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Aby użytkownik pływalni mógł wywiązać się z nałożonych na niego obowiązków, konieczne jest spełnienie przez zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym warunków zapewnienia bezpieczeństwa wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, polegających w szczególności na:

  • dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji;
  • oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;
  • prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na oznakowaniu miejsc niebezpiecznych i uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
  • informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
  • zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 29

 

TEKST | Jarosław Jerzy Rypniewski

FOTO | Archiwum Firmy Splash Zone