Bezpieczeństwo na pływalni i w parku wodnym w procedurach zarządczych

Wstęp

Ustawa1 nakłada na zarządzających, jak i na ratowników wodnych, szereg obowiązków, czynności mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych, a więc również na pływalni i w parku wodnym. Dodatkowo w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zadania ratownika określają szczegółowo odrębne przepisy2. Taki stan rzeczy sprawia, że celowe wydaje się wprowadzenie systemowych rozwiązań zarządczych (karty wypadku, zakresów czynności, regulaminów, instrukcji, procedur, algorytmów postępowania) w oparciu o przytoczone przepisy. Po pierwsze szczegółowo określą i usystematyzują działania, czynności i obowiązki ratowników wodnych przed, w trakcie i po zakończeniu dyżuru (dyżur ratowników wodnych należy definiować jako utrzymanie stanu gotowości do prowadzenia działań ratowniczych). Po drugie dadzą zarządzającemu narzędzia do sprawowania skutecznego nadzoru (kontroli wewnętrznej). W razie wypadku stanowić będą dowód na dopełnienie przez kierownictwo należytej staranności w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy3: zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji. Analizy zagrożeń, czyli szacowania ryzyka (analizy ryzyka), co ma bezpośredni związek z zarządzaniem ryzykiem lub, mówiąc potocznie, zarządzaniem bezpieczeństwem. Wynikiem rzetelnie przeprowadzonej analizy zagrożeń jest pakiet dostosowanych do specyfiki obiektu ww. systemowych rozwiązań zarządczych sprzyjających bezpieczeństwu, właściwe oznakowanie i zabezpieczenie obszaru wodnego oraz miejsc niebezpiecznych, przygotowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych (krótkich odpraw, pogadanek) dla grup dzieci i młodzieży szkolonej, korzystających z atrakcji obiektu.

Algorytmy postępowania

Algorytm – ściśle określony ciąg czynności, których wykonanie prowadzi do rozwiązania jakiegoś zadania4; ograniczony ciąg precyzyjnie określonych czynności, których wykonanie prowadzi do rozwiązania zadania5. Możemy wskazać wiele (kilka, a czasem kilkanaście) różnych algorytmów postępowania, tworzonych na potrzeby konkretnych obiektów pod konkretne sytuacje. Flagowymi algorytmami postępowania występującymi na pływalni i w parku wodnym są wykazy czynności, jedna po drugiej, które na samym końcu mają doprowadzić do otwarcia obszaru wodnego, pływalni lub parku wodnego, w tym wszystkich atrakcji wodnych, przejęcia zabezpieczenia obszaru wodnego przez II zmianę ratowników wodnych czy też zamknięcia obszaru wodnego.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 18

 

TEKST | Marek Grodzki