Cała prawda o ESOK

Cała prawda o ESOK

 

W każdym obiekcie rekreacyjnym drzemie potencjał, by być lepszym, bardziej wydajnym i dochodowym. Aquapark, hala sportowa czy centrum rekreacyjne, tak jak każde funkcjonujące przedsiębiorstwo, musi dbać o swoją kondycję finansową i konkurencyjność w stosunku do innych podmiotów funkcjonujących na tej samej płaszczyźnie rynkowej. Nowoczesne technologie, wykorzystując zdolność automatyzacji często wykonywanych czynności oraz wspomagając zarządzanie procesami, mogą znacznie usprawnić zarządzanie obiektem, zmniejszyć koszty działania oraz zwiększyć jego przychody.

Możliwość ograniczania kosztów eksploatacji jest ważniejsza od niskich kosztów inwestycji
Elastyczność oferowanych systemów, możliwość zdefiniowania modelu obsługi usług za pomocą konfigurowania i parametryzacji lub też za pomocą modyfikacji szytych na miarę są kluczowe dla najważniejszego kryterium doboru, jaką jest oszczędna eksploatacja obiektu. Podejmowanie odważnych decyzji finansowych z myślą o przyszłych korzyściach jest możliwe, gdy za wykonanie instalacji odpowiada partner samodzielnie projektujący instalację i oferujący system elastyczny, zdolny do rozbudowy rozłożonej w czasie. Głównym zadaniem informatycznych systemów w obiektach rekreacyjno- -sportowych jest realizowanie transakcji z klientami, lecz cechą nadrzędną jest umiejętność powiązania scenariusza systemu opłat z zachowaniem klientów korzystających z usług, jakie świadczy obiekt. A więc rezerwacja i sprzedaż usług, wydawanie identyfikatorów, pobieranie zaliczek za usługi, rozliczanie klientów opuszczających obiekt itd. – wszystkie operacje kasowe powinny być na bieżąco rejestrowane i zapisywane oraz przetwarzane w celu prezentacji.Automatyczna sprzedaż usług poprzez odczyt identyfikatora
Inżynierowie Mc Comp SA zadbali o elastyczność systemu oraz wygodną konfigurację. Aqua&Sport ESOK daje możliwość umieszczenia w obiekcie automatycznych punktów sprzedaży usług, tj. czytników zbliżeniowych i skojarzonych z nimi usług. Dzięki temu klient może, odczytując swójidentyfikator na takim czytniku, spowodować
automatyczne przełączenie się z jednej usługi na inną bez konieczności angażowania w tym celu obsługi obiektu. Możliwe jest definiowanie na terenie obiektu stref różniących się między sobą odpłatnością. Strefy takie powinny być oddzielone bramkami z czytnikiem umożliwiającym określenie, czy klient ma wykupioną daną usługę i może być przepuszczany przez poszczególne bramki ograniczające dostęp, czy należy ją dodać do końcowego rozliczenia.

Obsługa parkingu znajdującego się przy obiekcie
Automatyczne rejestrowanie wjazdu na teren parkingu, sterowanie szlabanami lub bramą wjazdową to zadania, którym system musi umieć sprostać. Należność za korzystanie z parkingu jest naliczana z dokładnością do 1 minuty, zgodnie z wcześniej zdefiniowanym cennikiem (możliwe jest  zdefiniowanie różnych cen w różne dni, w różnych taryfach godzinowych). Parking może pracować w systemie 24-godzinnym, możliwy jest zatem wielodniowy pobyt pojazdu na parkingu. Stan zajętości parkingu jest na bieżąco monitorowany i sygnalizowany na tablicy świetlnej. Dostępne są zestawienia obrazujące wykorzystanie parkingu w wybranych przedziałach czasu.

Urządzenia uruchamiane automatycznie
Klient przebywający w obiekcie ma możliwość skorzystania z urządzeń solarium czy sauny. Jeśli urządzenia nie są zajęte, wystarczy, że odczyta swój identyfikator na czytniku umieszczonym przy wejściu do danego pomieszczenia. System sprawdza, czy klient może skorzystać z danej usługi (sprawdzany jest np. typ usługi, jaką klient wykupił). Jeśli jest uprawniony do skorzystania z urządzenia, zostaje wpuszczony do pomieszczenia. Następnie wybiera za pomocą odpowiedniej klawiatury z wyświetlaczem, jak długo chce korzystać z urządzenia, i potwierdza swój wybór klawiszem. Urządzenie zostaje włączone i automatycznie wyłącza się po określonym czasie.

 

Image Image
Image Image

Automatyczne sterowanie oświetleniem pomieszczeń
Pozwala połączyć sterowanie oświetleniem w pomieszczeniu z czytnikiem wejściowym. Tu również można określić, na jak długo światło ma zostać włączone oraz który klient może je włączyć. W ten sposób mogą być zrealizowane takie usługi, jak np. squash czy fitness.

Bieżące obrazowanie wykorzystania obiektu
Niezwykle ważna jest umiejętność prowadzenia statystyki stopnia obciążenia obiektu oraz krótkoi długoterminowe prognozowanie dotyczące jego wykorzystania. Prognozy są przygotowywane na podstawie dotychczasowego wykorzystania obiektu. Analizowane są zależności między liczbą klientów a porą dnia, dniem tygodnia, miesiącem itp. Oczywiście skuteczność prognoz zależy od długości okresu wykorzystywania systemu. Statystyka prowadzona jest w czasie rzeczywistym, co oznacza, że każda operacja (sprzedaż, zwrot, rozliczenie, przełączenie na inną usługę) jest natychmiast widoczna w statystyce. Dzięki temu na bieżąco można obserwować nie tylko liczbę osób przebywających na terenie obiektu, lecz także w poszczególnych jego częściach, z dokładnością do pojedynczego klienta korzystającego z poszczególnych usług. Taki dobór oprogramowania i urządzeń pozwolił na stworzenie systemu, który śmiało można określić wiodącym wśród systemów obsługujących komercyjną działalność obiektów sportowo- -rekreacyjnych.

Wszystko zaczyna się od lekkiej bransoletki wydawanej w kasie
Aqua&Sport ESOK umożliwia pełną kontrolę ruchu klientów po obiekcie i korzystania przez nich z usług sportowo-rekreacyjnych, zapewniając szybkie i precyzyjne ich rozliczenie. Odbywa się to dzięki zastosowaniu lekkiego i wygodnego paska na rękę z wbudowanym identyfikatorem (tzw. transponderem), który klient otrzymuje, wchodząc do obiektu. Klient porusza się po obiekcie i korzysta z usług, odczytując swój identyfikator na specjalnych czytnikach. Dodatkowo identyfikator umożliwia bezgotówkowe korzystanie z bufetu, drink-baru, restauracji itp. Należność za wykorzystane usługi można kontrolować na bieżąco. Reguluje się ją w kasie, opuszczając obiekt. Sprawnie działająca infrastruktura informatyczna jest kluczowym czynnikiem zapewniającym jakość i ciągłość procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Jednak dopiero dostępność informacji zwiększa możliwość ich wykorzystania. Menedżerowie istniejących obiektów wiedzą, że niezbędna w ich pracy jest szybka reakcja na życzenia i zgłaszane problemy przez klientów. Oczekują więc od systemu elektronicznej obsług klienta łatwego i szybkiego dostępu do krytycznych informacji o obiekcie. Udostępniona wprost informacja, np. czy klienci nie czekają zbyt długo na wybrane usługi, gdzie jest i jak efektywnie pracuje personel, jak wygląda zarządzanie zasobami, daje menedżerom narzędzie do kontroli obiektu i pracy nad zwiększeniem efektywności świadczonych usług oraz polepszania wyniku finansowego. Wszystko to pozwala stwierdzić, że dzisiaj obiekty rekreacyjno-sportowe wymagają od producentów i dostawców efektywnych rozwiązań, spełniających założenia wysokiej dostępności, skalowalności i bezpieczeństwa, charakteryzujących się jednocześnie adekwatnymi kosztami wdrożenia i utrzymania.

KONTAKT: www.mccomp.pl

„PŁYWALNIE I BASENY” – WYDANIE NR 15

 

TEKST: KUBA ŚWITAJ
FOTO: ARCHIWUM FIRMY McCOMP S.A.