Reklama

Konferencja poświęcona wymaganiom jakości wody na pływalniach

W dniu 3 kwietnia 2017 roku, w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odbyła się konferencja poświęcona wymaganiom jakości wody na pływalniach.

Organizatorem konferencji była Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Gdańsku. Patronatem medialnym spotkania był Magazyn „Pływalnie i baseny”.

W spotkaniu uczestniczyli zarządzający pływalniami oraz przedstawiciele organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego.

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń i problemów związanych z wdrożeniem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). Omówione zostały wyniki nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad pływalniami w drugim półroczu 2016 r., jak również inne zagadnienia związane z utrzymaniem bezpieczeństwa zdrowotnego ich użytkowników.

Pierwszą prelekcję wygłosiła Agnieszka Kietlińska, kierownik Sekcji Monitoringu Wody Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku. Przybliżony został temat dokonywania przez zarządzających pływalniami oceny spełniania wymagań jakości wody na pływalniach, w myśl cyt. wyżej rozporządzenia. Omówione zostały wyniki jakości wody z pływalni województwa pomorskiego z drugiego półrocza 2016 r. Szczególny nacisk położony został na dbałość o jakość mikrobiologiczną wody na pływalniach.

Następnie, omówione zostały metodyki analiz badań wody na pływalni. Temat ten, w przystępny sposób, przybliżyła Hanna Raczyńska, przedstawiciel Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku. W drugiej części spotkania, Katarzyna Waluszko, kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przybliżyła tematykę związaną z saunami, przygotowaną w oparciu o Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Następnym prelegentem była Katarzyna Koczajewska, przedstawicielka firmy LabStand, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Małgorzata Bebejwska z Poznania, która szeroko omówiła zagadnienia związane z pomiarami Redox w wodzie na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem wzorców przeznaczonych do wzorcowania i sprawdzania układów pomiarowych, m.in. służących do pomiarów potencjału redoks.

Na zakończenie wygłoszona została prezentacja pt. „Metody zwalczania bakterii Legionella w obiektach basenowych”. Prelegentem był Jacek Granops, przedstawiciel firmy Granimex z Poznania. W prezentacji przedstawiono przyczyny występowania skażenia ciepłej wody użytkowej bakteriami Legionella jak również metody jego usuwania.

Przedstawione tematy wywołały dyskusję uczestników – jak sprostać obecnym wymaganiom w sprawie jakości wody na pływalni oraz jakie zastosować rozwiązania w celu poprawy jakości wody.

Podsumowując, powyższa konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Bardzo duża liczba uczestników, liczne pytania i dyskusje, potwierdzają fakt, że zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), w dalszym ciągu budzą wiele kontrowersji i niejasności. Istnieje potrzeba częstszego spotykania się w takim gronie, gdyż zdaniem uczestników, spotkania te pozwalają na wymianę doświadczeń, jak również na poszerzanie wiedzy w zakresie eksploatacji pływalni oraz oceny jakości wody.

W tym miejscu należy gorąco podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu za udostępnienie przestronnej sali wykładowej mogącej pomieścić tak liczną grupę uczestników, wszystkim prelegentom za przygotowanie ciekawych prezentacji oraz Redakcji Magazynu „Pływalnie i Baseny” za patronat medialny spotkania.