Kwalifikowana pierwsza pomoc – wybrane aspekty prawne

Obowiązki zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w wypadkach na pływalni

Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym, w tym zarządzający pływalnią, jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na tym obszarze (w szczególności użytkowników i pracowników). Polega ono przede wszystkim na działaniach organizacyjnych i nadzorczych wobec działań wykonawczych realizowanych przez ratowników wodnych i inne osoby (oraz firmy zewnętrzne) odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w różnych obszarach funkcjonowania pływalni. Działania organizacyjne i nadzorcze wymagają przede wszystkim:

  • spełnienia norm przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych,
  • wynikającej z dobrej praktyki ratowniczej aktywnej prewencji – działania w granicach obowiązującego prawa zmierzające do minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadku na terenie pływalni,
  • opracowania i wdrożenia sprawnego systemu skutecznej pomocy w razie niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób przebywających w obiekcie pływalni, zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków zagrożeń lub wypadku,
  • właściwego postępowania powypadkowego – w krótkim (bezpośrednio po wypadku) i długim (analiza przyczyn i skutków wypadku oraz wdrożenie środków zaradczych) horyzoncie czasowym.

W ramach systemu udzielania pomocy w sytuacjach wypadkowych do zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy stworzenie systemu (organizacyjnego, sprzętowego i osobowego), zapewniającego sprawne i prawidłowe działania w sferze ratownictwa wodnego oraz udzielania pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy i stały nadzór nad jej skutecznym działaniem. O ile zakres działań w sferze ratownictwa wodnego, do których jest zobowiązany zarządzający pływalnią, jest w miarę jasno określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, o tyle zebranie obowiązków zarządzających wyznaczonym obszarem wodnym w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy może nastręczać pewnych trudności z powodu rozproszenia zapisów po różnych aktach prawnych.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 33

 

TEKST | Jarosław Jerzy Rypniewski