Reklama

Modernizacja basenu sportowego w Kulach

W 2018 r. odbyła się modernizacja basenu należącego do malowniczo położonego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach nad Wartą, leżącego na granicy województwa śląskiego i łódzkiego. Był to drugi etap remontu, pierwszy został wykonany w 2014 r. i obejmował wymianę konstrukcji dachu oraz termomodernizację całego obiektu.

Obiekt jest przeznaczony do użytkowania sportowego przez szkolących się w ośrodku funkcjonariuszy Służby Więziennej. Niecka sportowa o wymiarach 25 × 12,5 m jest otoczona plażą wspartą na konstrukcji niecki. Oryginalnie niecka była wyposażona w żelbetową koronę z przelewem typu „dolny Wiesbaden”, z której woda przelewała się do kanalizacji.

Główny cel

Przebudowa części basenowej obiektu sportowego miała na celu zmianę wewnętrznego wizerunku obiektu, poprawę warunków użytkowania, w tym akustyki, a także poprawę bezpieczeństwa dzięki nowej technologii uzdatniania wody basenowej i odpowiedniej antypoślizgowości nawierzchni.

tr-0321Zasadniczym elementem poprawy wizerunku wewnętrznego było wyniesienie lustra wody do poziomu otaczającej nieckę plaży basenowej. Zostało to osiągnięte dzięki przebudowie korony niecki basenowej. W ramach tej przebudowy istniejący przelew typu „dolny Wiesbaden” został zastąpiony przelewem typu „górny Wiesbaden”, z którego woda przelewa się do instalacji uzdatniania wody basenowej w obiegu zamkniętym.

Podniesienie poziomu lustra wody (oprócz efektów estetycznych) pozwoliło na zastosowanie nowego systemu kanałów napływowych na nowo wykonanym dnie, przy zachowaniu pierwotnej głębokości basenu, co w następstwie pozytywnie wpłynęło na jakość oraz cyrkulację wody modernizowanej instalacji.

Kolejnym znaczącym elementem była wymiana istniejących elementów wykończenia wnętrza, tj. posadzki, ścian i sufitu hali. W związku z otoczeniem, w jakim obiekt jest zlokalizowany, zostały użyte materiały drewnopodobne w połączeniu z nowoczesnymi, betonowymi szarościami. Niecka basenowa została wykończona w kolorystyce biało-kobaltowej z użyciem systemowych jasnoniebieskich rynien przelewowych typu Wiesbaden górny. Całość systemu, łącznie z drewnopodobnymi płytkami antypoślizgowymi, została wykonana z najtwardszego rodzaju ceramiki, czyli porcelany SeraPool.

Oprócz materiałów nawiązujących do drewna i betonu, na ścianach i suficie zastosowano płyty z wełny drzewnej, które poza swoją wysoką estetyką, zapobiegają efektowi pogłosu w hali basenowej. Ostatnim akcentem, dającym najmocniejszy wyraz wykończenia hali basenowej, było zastosowanie logo ośrodka na szczytowej ścianie hali basenowej, a także elementów kobaltowych, nawiązujących do niego.

Instalacja wody basenowej

Cała istniejąca wcześniej instalacja wody basenowej została zdemontowana wraz z filtrami stalowymi ciśnieniowymi o średnicy Modernizacja basenu sportowego w Kulach 38 1,8 m oraz orurowaniem stalowym. Nowa instalacja uzdatniania wody basenowej została wykonana w oparciu o zautomatyzowane filtry podciśnieniowe ze złożem żwirowo-zeolitowym i warstwą węgla aktywnego. Podstawowym sposobem dezynfekcji jest dozowanie podchlorynu sodu wspomagane dezynfekcją promieniami UV.

Zastosowana stacja uzdatniania w oparciu o filtry podciśnieniowe, w porównaniu z tradycyjną filtracją na filtrach ciśnieniowych, zużywa o 30% mniej energii elektrycznej, a do 45% mniej wody na płukanie filtrów. Wraz z nową stacją wykonano również nową instalację stacji uzdatniania oraz basenu, z zachowaniem minimalnych strat hydraulicznych. Zastosowano np. dodatkową pompkę obiegową wymiennika, zamiast dławić na głównym ciągu przepustnicą. Pozwoliło to, mimo zastosowania dodatkowego urządzenia elektrycznego, zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Układ został w pełni zautomatyzowany, co dodatkowo przekłada się na znaczne oszczędności na etapie użytkowania. Zastosowano:

  • przepustnice z napędem pneumatycznym,
  • pompy obiegowe z falownikami, co w połączeniu z przepływomierzami elektromagnetycznymi daje możliwość dostosowania przepływu w zależności od obciążenia obiegu oraz dostosowanie trybu filtracji do rzeczywistego obciążenia basenu,
  • przepływomierze elektromagnetyczne do kontroli wydajności obiegu,
  • wodomierze na rurociągu uzupełniania wody do zbiornika wyrównawczego oraz na rurociągu zasilania brodzików przejściowych do płukania stóp, co pozwala pełnić kontrolę nad bilansem wodnym stacji,
  • lampę UV jako wspomaganie dezynfekcji oraz eliminacja chloru związanego, pracującą w oparciu o żarniki średniociśnieniowe, zabudowaną na rurociągach tłocznych w obudowach wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
  • układ automatycznego dozowania i kontroli parametrów fizykochemicznych.

Całość układu jest sterowana z centralnej rozdzielni zasilająco-sterującej z archiwizacją danych, możliwością programowania dni i godzin automatycznego płukania filtrów, kontrolą zużycia energii elektrycznej i wody, historią zdarzeń, alarmów i wizualizacją historii.

Warunki higieniczne krytej pływalni

Opracowana dokumentacja i wykonane prace instalacyjne z zastosowaniem najnowszych i oszczędnych technologii, przy przestrzeganiu wytycznych z instrukcji eksploatacji stacji, zapewnią spełnienie warunków higienicznych sprecyzowanych w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach” oraz „Wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań, jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach”.

Zadanie to jest kolejnym przykładem na to, że dobra współpraca inwestora – biura projektowego – wykonawców może skutkować realizacją satysfakcjonującą każdą ze stron. Istotnym aspektem jest to, że inwestor zdecydował się na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, co pozwoliło mu w trakcie realizacji czuwać nad każdym z elementów modernizacji. Korzyścią tego trybu jest to, że inwestor ma pełen wgląd i głos w trakcie wykonywania zarówno projektu, jak i samych prac.

Transcom Sp. z o.o.

ul. Józefowska 5

40-144 Katowice

tel.: 32 201 08 74

baseny@transcom.pl

www.transcom.pl

 

 

TEKST | Natalia Sobiech

WSPÓŁAUTOR | Dariusz Małolepszy – Komendant OSSW Kule

MATERIAŁY | OSSW Kule, Firma Transcom