Nowelizacja prawa

Nierzetelny wykonawca zostanie wykluczony

Nie będzie potrzebne orzeczenie sądu, żeby nierzetelnego wykonawcę można było wykluczyć z postępowania – tak zakłada znowelizowane prawo zamówień publicznych, które podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Przygotowana przez posłów PO zmiana przewiduje dodatkową podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zamówienia publicznego. Zgodnie z wprowadzoną regulacją zamawiający będzie mógł wykluczyć wykonawcę, z którym wiązała go umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego, jeżeli z winy wykonawcy zamawiający był zmuszony rozwiązać, wypowiedzieć albo odstąpić od umowy, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. Orzeczenie sądu nie będzie konieczne. Zamawiający będzie mógł wykluczyć z postępowania także konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.