Obowiązki pracodawcy

Przepisy

Przystąpienie Polski do UE zapoczątkowało w polskim prawie zmiany, których celem jest ujednolicenie istniejącego oraz przyszłego prawa krajowego z obowiązującym we Wspólnocie. Jednym z obszarów, który wymaga takich działań, jest ochrona zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy.

W wyniku implementacji Dyrektyw UE do prawodawstwa polskiego wprowadzono szereg przepisów szczegółowych, dotyczących ochrony pracowników przed występowaniem określonego ryzyka wiążącego się z wykonywaną przez nich pracą. Jednym z takich przepisów jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. nr 81 z 2005 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem. W prawie krajowym zagadnienia związane z czynnikami biologicznymi w miejscu pracy reguluje ponadto art. 222 Kodeksu pracy, który stanowi, iż w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli nie jest to możliwe – ograniczające stopień narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 8 (czerwiec-październik 2011)

 


TEKST: ANNA OBUCHOWSKA