Reklama

Profesjonalne przygotowanie remontu na przykładzie modernizacji basenu przyszkolnego w Katowicach

W trakcie przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu 2016 r. firma Transcom przeprowadziła remont basenu przyszkolnego w Gimnazjum nr 13 im. Huberta Jerzego Wagnera w Katowicach przy ul. Brynicy 7. Obejmował on remont niecki basenowej wraz z wymianą uzbrojenia technologicznego oraz remont systemu uzdatniania wody. Zadanie miało nazwę „Zaprojektowanie i wykonanie remontu niecki basenowej wraz z renowacją technologii uzdatniania wody w basenie przyszkolnym w Gimnazjum nr 13 w Katowicach – etap I”.

Głównym założeniem remontu było poprawienie jakości wody i przystosowanie instalacji do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), oraz przy okazji poprawa estetyki wykończenia. Z powodu ograniczonych funduszy remont generalny został podzielony na dwa etapy, a tegoroczny etap I obejmował, poza technologią wody, jedynie nieckę basenową oraz niewielką powierzchnię plaży. Etap II będzie w swoim zakresie miał remont plaży basenowej wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego plaży oraz remont zaplecza sanitarnego.

Stan obiektu

top_baner_300x300

Poprzedni remont odbył się kilkanaście lat temu, w związku z czym wygląd hali basenowej był dostateczny (fot. 1), jednak wykonanie go niezgodnie ze sztuką spowodowało problemy z utrzymaniem parametrów wody mimo dezynfekcji za pomocą podchlorynu wapnia. Niecka została wówczas wykończona folią basenową, a odbiór wody odbywał się poprzez skimmery umiejscowione jedynie na jednej ścianie basenu. Niskiej jakości folia basenowa nieszczelnie ułożona, tworzywowe skimmery, do tego nieodpowiednio uszczelnione, z pustą przestrzenią wokół, powodowały ciągłą penetrację wody pod folią (fot. 2). Groźne zastoiny wody pod folią oraz niefortunne rozwiązania technologiczne nie pozostawały bez wpływu na parametry wody i władze szkoły były zmuszane do kilkukrotnej wymiany wody w ciągu 10-miesięcznego roku szkolnego.

Prace remontowe

top_baner_300x300

top_baner_300x300Założeniem remontu była poprawa cyrkulacji wody przez wykonanie przelewu Wiesbaden górny wąski za pomocą systemowych kształtek, jednak ograniczenia konstrukcyjne niecki i plaży oraz słupy na hali były powodami do ponownego wykonania skimmerów. Tym razem były to jednak skimmery ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i zostały umiejscowione tak, aby cyrkulacja wody przebiegała optymalnie z uwzględnieniem napływów ściennych. Dodatkowo, wykonanie zbiornika wyrównawczego z polipropylenu wraz z systemem automatycznego uzupełniania wody w niecce zapewnia odpowiedni poziom lustra wody.

W trakcie rozpoczęcia prac remontowych i wykonywania odkrywek głowicy basenu za pomocą wiertnicy okazało się, że zastoiny wody w koronie basenu były tak duże, że delikatne nawiercenie spowodowało wypływanie brudu pod dużym ciśnieniem. W związku z tym przed przystąpieniem do prac wyrównawczych pod izolację przeciwwodną oraz prac płytkarskich niecka wymagała osuszenia.

Poza wymianą uzbrojenia technologicznego niecki wykonanego z kwasoodpornej stali nierdzewnej folia basenowa została zastąpiona porcelanowymi płytkami basenowymi Serapool (fot. 3). Na niewielką część remontowanej plaży została zastosowana płytka antypoślizgowa Serapool w klasie antypoślizgu C na mokro i sucho (fot. 4). Na tej części również dokonano reprofilacji spadków w stronę odwodnienia plaży.

Dodatkowo remont obejmował:

  • uszczelnienie rys w niecce żelbetowej, naprawę uszkodzeń betonu;
  • niwelację oraz częściowe wypłycenie niecki, tak aby mogły się w niej odbywać zajęcia aqua aerobic;
  • wykonanie instalacji zasilania brodzików przejściowych do płukania stóp wodą z chlorem zgodnie z ww. rozporządzeniem;
  • wymianę wyposażenia sportowego niecki – drabinek z osadzeniem samochowających się kotew i lin torowych wraz z dostosowaniem do wymiarów niecki. Specyficzna konstrukcja niecki wymagała warsztatowych przeróbek gotowego i systemowego wyposażenia.

Od projektu po realizację

Zadanie odbyło się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej branży technologicznej i budowlanej fi rma Transcom wykonała również we własnym zakresie. Wartość zadania brutto: 293 674,80 zł.

Warto również zwrócić uwagę na krótki czas wykonania remontu, tj. 1,5 miesiąca. Doświadczenie to pokazało ponownie, że dobra współpraca na linii inwestor – nadzór inwestorski – generalny wykonawca, odpowiednio wczesne rozpisanie przetargu wraz z podpisaniem umowy, szczegółowe przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz świadomość inwestora i jego sprecyzowane wymagania co do efektu remontu prowadzą do sprawnego wykonania niełatwej pracy, jaką zawsze są remonty, zwłaszcza częściowe.

 

Transcom Sp. z o.o.
ul. Józefowska 5, 40-145 Katowice

tel.: 32 204 18 87, faks: 32 201 65 36

baseny@transcom.pl
www.transcom.pl

 

TEKST | Natalia Sobiech
FOTO | Archiwum Firm Transcom i SeraPool