Program budowy małych przyszkolnych krytych pływalni „Dolnośląski Delfinek”. Wyniki kontroli przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę z własnej inicjatywy. Powodem do jej przeprowadzenia były liczne sygnały medialne o autorskiej koncepcji budowy małych przyszkolnych, krytych pływalni, realizowanej przez władze samorządowe województwa dolnośląskiego we współpracy z ministrem sportu.

Promocja i ochrona zdrowia jest jednym z głównych zadań samorządu szczebla wojewódzkiego. Program „Dolnośląski Delfinek” to kolejny projekt współfinansowania budowy obiektów sportowych przez samorząd województwa dolnośląskiego. W 2015 r. samorząd województwa dolnośląskiego, na podstawie porozumienia zawartego z ministrem sportu, zdecydował o dofinansowaniu małych przyszkolnych krytych basenów. Założono, że będzie to program pilotażowy, który w przypadku powodzenia zostanie rozpowszechniony na obszarze całego kraju. Zakończenie pierwszej edycji zaplanowano na jesień 2017 r., a już 9 maja 2017 r. zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o uruchomieniu następnej edycji na lata 2017–2018.

Założenia ogólne

Główną funkcją pływalni miała być realizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół, przy których powstaną pływalnie. Po godzinach lekcyjnych (lub przed) obiekty te miały być udostępniane społeczności lokalnej na zajęcia indywidualne, a także na zorganizowane zajęcia sportowe sekcji pływackich czy grup korzystających z rekreacji i rehabilitacji wodnej. Pływalnie miały być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W programie przewidziano wybudowanie małych, czterotorowych obiektów, których koszty miały wynieść ok. 5 mln zł. Pływalnie miały być tanie w utrzymaniu i funkcjonalne.

Na zlecenie ministra sportu zostało przeprowadzone badanie pt. „Diagnoza społeczna zapotrzebowania na infrastrukturę sportowo- -rekreacyjną”. Według jego wyników, co trzeci Polak wskazuje, że w najbliższej okolicy jego zamieszkania znajduje się kryta pływalnia (29%), a użytkownicy basenów zwracają uwagę na wysokość ceny biletu wstępu. Ponad połowa respondentów odpowiedziała, że w najbliższej okolicy nie ma obiektów sportowych. Najczęściej (co piąty Polak w wieku 15–65 lat) wskazywano na brak krytych pływalni. W kwietniu 2015 r. ministerstwo, w ramach inwentaryzacji bazy sportowej, opublikowało opracowanie „Pływalnie kryte w Polsce”, z którego wynikało, że w województwie dolnośląskim znajdowało się 57 krytych pływalni, z czego: 10 pływalni typu sportowego, 42 pływalnie 25-metrowe i 5 ogólnodostępnych pływalni szkoleniowo-rekreacyjnych o długości co najmniej 16 m.

W tym regionie były też powiaty, które w ogóle nie posiadały krytych pływalni (górowski, lwówecki, ząbkowicki, złotoryjski, wałbrzyski i wrocławski). W związku z uruchomieniem programu „Dolnośląski Delfinek” małe, przyszkolne kryte pływalnie już powstały w ramach jego I edycji lub mają powstać w trakcie jego II edycji na terenie powiatów: górowskiego, wałbrzyskiego (dwie pływalnie) i wrocławskiego. Natomiast władze powiatu lwóweckiego, mimo pierwotnych deklaracji, wycofały się z udziału w tym programie ze względu na spór z gminą w kwestii kosztów utrzymania pływalni. Według analizy ministerstwa, głównymi przyczynami braku w powiatach krytych pływalni są:

  • zła kondycja finansowa jst,
  • czynnik demograficzny, czyli niewystarczająca liczba użytkowników mogących potencjalnie korzystać z tego typu infrastruktury,
  • dostępność pływalni odkrytych na terenie powiatu.

Należy jednak podkreślić, że przedstawiane przez ministerstwo analizy, badania i raporty dotyczą raczej pływalni o większych głębokościach, natomiast obiekty budowane w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” charakteryzują się niecką pływacką o wymiarach 16,67 × 8,5 m i głębokości od 0,9 do 1,35 m, co kojarzone jest z głębokością basenów rekreacyjnych.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 32

 

OPRACOWANIE | Antonina Sadurska (na podstawie materiałów Najwyższej Izby Kontroli, www.nik.gov.pl)