Reklama

Strefy przychodów obiektu basenowego w aspekcie jego możliwości usługowych

Obiekt basenowy, jak każdy obiekt sportowo-rekreacyjny, opiera swoją działalność na świadczeniu usług na określonym rynku ich zbytu. Zakres tych usług zależy w dużej mierze od założeń funkcjonalnych obiektu, ustalonych jeszcze na etapie jego projektowania. Jednak to od sprawnego zarządzania zależy atrakcyjność usługowa obiektu basenowego, przekładająca się finalnie na jego zadowalającą frekwencyjność i przychodowość. Stworzenie oferty usługowej obiektu to ważne i odpowiedzialne zadanie, które dość szybko przekłada się na jego finansowy sukces bądź porażkę.

Artykuł ten nie poda gotowej recepty na dodatni wynik finansowy obiektu, ale z pewnością podpowie, na przykładzie zamieszczonej w dalszej jego części prezentacji usług, jak wykorzystać możliwości usługowe obiektu basenowego dla maksymalizacji jego przychodów.

Na potrzeby niniejszego artykułu jako definicję „obiektu basenowego” przyjęto obiekt sportowo-rekreacyjny, w którym wiodącym elementem funkcjonalnym jest basen lub zespół basenów wodnych. Rzadko dziś bowiem spotyka się, jeśli w ogóle, komercyjne obiekty basenowe z jedną niecką sportową – poza basenami przyszkolnymi, rzecz jasna. Dziś każdy obiekt basenowy jest rozbudowany o dodatkowe funkcje użytkowe, w oparciu o które opracowuje się jego ofertę usługową. Ale po kolei…

Opracowanie oferty usługowej

Kiedy?

Jak w przypadku każdego obiektu sportowo-rekreacyjnego, ofertę usługową tworzy się na długo przed jego oddaniem do użytkowania, w czasie realizacji działań zmierzających do efektywnego otwarcia nowo budowanego obiektu.

Najlepiej jednak, by – o ile to oczywiście możliwe – uczestniczyć decyzyjnie w procesie powstawania koncepcji funkcjonalno-użytkowej powstającego obiektu. Wówczas ma się realny wpływ na chociażby układ konkretnych funkcji obiektu czy planowany do nich dostęp. Wtedy to właśnie, z myślą o przyszłych przychodach, można zaplanować usługi dodatkowe.

Ofertę można stworzyć na nowo dla działającego już obiektu, można ją też modyfikować. Powodem takich działań może być analiza zmian na rynku konkurencji, jak np. otwarcie konkurencyjnego obiektu, pojawienie się nowości rynkowych w zakresie np. wyposażenia sportowo-rekreacyjnego lub w drodze poczynionych inwestycji remontowych, zwiększających zakres usługowy obiektu. W każdym z tych przypadków dla powodzenia sprzedaży nowych usług konieczne jest, w momencie wprowadzania zmian, rzetelne określenie ich popytu i podaży.

Jak?

Przy opracowywaniu koncepcji funkcjonalno-użytkowej obiektu basenowego istotne dla późniejszej efektywnej sprzedaży jest zbadanie popytu na planowane, przyszłe usługi obiektu basenowego oraz przeanalizowanie rynku ich konkurencji i dopiero na podstawie tych działań ujęcie w planach realizacji konkretnych funkcji. Gdy to jednak z jakichś względów jest niemożliwe i praca z obiektem zaczyna się w czasie realizacji inwestycji, niezbędna będzie bardzo dokładna analiza funkcjonalna obiektu, czyli określenie jego możliwości usługowych i wówczas przystąpienie do badania rynku pod kątem popytu i konkurencji. Przy opracowywaniu oferty usługowej konieczne jest określenie grup klientów, do których kierowane będą usługi, oraz poznanie ich preferencji i potrzeb.

W ten sposób możliwe jest skonstruowanie dobrej oferty usługowej, która dla różnych obiektów basenowych będzie różna. Część usług, naturalnie, będzie wspólna, jak choćby: pobyt rekreacyjny, wynajem torów, nauka pływania czy zajęcia aqua fitness, ale pozostałe mogą być prawdziwą atrakcją, wyróżniającą obiekt na rynku.

Główną strefą przychodów w obiekcie basenowym będzie przychód ze sprzedaży oferty zasadniczej – biletów wstępu, karnetów i wynajmu torów w strefie wody. 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 26

 

TEKST | Izabela Czernicka-Białowąs
FOTO | Archiwum MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.