Reklama

W jaki sposób zamawiający może sprawdzić wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zwanego dalej postępowaniem) zamawiającego w pierwszej kolejności interesuje to, za ile i na jakich warunkach wykonawcy zamierzają zrealizować dostawę, usługę lub robotę budowlaną będącą przedmiotem zamówienia. Takie działanie jest w pełni zrozumiałe, gdyż każdy kupujący będzie chciał dowiedzieć się najwięcej o tym, co może otrzymać od potencjalnych wykonawców w zamian za wynagrodzenie, które zamierza zapłacić. Nie mniej ważna od oferowanego przedmiotu zamówienia jest również odpowiedź na pytanie – czy wykonawca poradzi sobie z jego realizacją. W związku z powyższym można powiedzieć, że każde postępowanie składa się z dwóch zespołów czynności wykonywanych przez zamawiającego: 1. weryfikacji oferowanego przedmiotu przyszłej umowy, 2. sprawdzenia, czy wykonawca sobie z tym poradzi.

W niniejszym artykule skupię się na tym, w jaki sposób zamawiający może sprawdzić, czy wykonawca daję rękojmię należytego wykonania przyszłej umowy.

Znaczenie wartości szacunkowej zamówienia

Sposób postępowania zamawiającego będzie uzależniony od tego, czy i jakie przepisy będą miały zastosowanie. Można wyróżnić trzy rodzaje przepisów, które będą miały znaczenie dla zamawiającego i są powiązane z wartością szacunkową zamówienia (progi kwotowe określone poniżej nie zawierają podatku od towarów, czyli są kwotami netto):

  1. Zamawiający nie stosuje przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej p.z.p. albo ustawą. Z taką sytuację będziemy mieli do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 p.z.p.). Co ważne, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2477) kurs potrzebny do przeliczenia tej wartości jest stały i wynosi 4,3117.
  2. Zamawiający stosuje przepisy ustawy w tzw. progu krajowym. Górną granicę tego progu określają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479). Próg krajowy przyjmuje różne wartości w zależności od statusu danego zamawiającego i rodzaju przedmiotu zamówienia. Każdy zamawiający powinien ustalić dla siebie właściwy próg krajowy zgodnie z przywołanym rozporządzeniem.
  3. Po przekroczeniu wartości określonych w pkt 2 powyżej mamy do czynienia ze stosowaniem przepisów w tzw. progu unijnym.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku gdy zamawiający nie stosuje przepisów ustawy, czynności mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej będą wynikały przede wszystkim z jego wewnętrznych regulacji. Najczęściej będą to regulaminy udzielania zamówień do 30 tys. euro, które wskazują, w jaki sposób wybrać wykonawcę wtedy, kiedy nie ma zastosowania ustawa. Rzadko jednak wewnętrzne zasady wydatkowania środków dotykają zagadnień związanych z weryfikacją wykonawcy.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 29

 

TEKST | Piotr Pieprzyca