Reklama

Wpływ oświetlenia pływalni na bezpieczeństwo

W obiektach basenowych możemy spotkać się z oświetleniem dwojakiego rodzaju: dziennym i sztucznym elektrycznym. Projektując oświetlenie pływalni, należy zachować równowagę pomiędzy oświetleniem dziennym i elektrycznym, względami ekonomicznymi i praktycznymi, takimi jak instalacje oraz łatwość konserwacji.

Oświetlenie pływalni musi jednocześnie zapewniać użytkownikom bezpieczne i przyjemne poruszanie się w wodzie i wokół basenu, a służbom ratowniczym właściwą obserwację osób korzystających z obiektu i możliwość udzielenia im ewentualnej pomocy. I z punktu widzenia projektanta te zagadnienia powinny być traktowane priorytetowo.

Podstawowym problemem do rozwiązania jest kontrola nad refleksami powstającymi na powierzchni wody oraz właściwa penetracja światła w głąb niecki basenu. Proporcje między światłem odbitym a przepuszczanym przez powierzchnię wody w basenie zależą od kąta światła padającego. Ilość światła padającego na powierzchnię wody i przenikającego w jej głąb maleje ze wzrostem kąta padania światła – widoczność dna basenu i, co za tym idzie, osób znajdujących się pod wodą, będzie malała wraz z ilością światła, które odbija się od powierzchni wody (wraz ze wzrostem luminancji powierzchni wody). W celu zapewnienia widoczności głębi wody (strefy przydennej) średnia luminancja powierzchni wody w basenie nie powinna być większa niż luminancja dna niecki basenu. Ponieważ najwyższy współczynnik odbicia światła i najmniejsze przenikanie występują przy dużych kątach padania światła, możliwości obserwacji głębi wody są potencjalnie gorsze przy bocznym oświetleniu dziennym lub sztucznym. Szczególnie jest to istotne przy wykorzystywaniu oświetlenia naturalnego w postaci okien lub świetlików w dachu pozwalających na przenikanie światła słonecznego, powodującego pojawianie się dużych wartości luminancji.

Aby polepszyć widoczność toni wodnej, należy do konstrukcji dna basenu stosować materiały dające współczynnik odbicia światła powyżej 70% oraz ograniczać luminancję ścian oraz innych elementów powodujących odbicia od powierzchni wody.

Sztuczne oświetlenie podstawowe

Oświetlenie podstawowe to oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub zewnętrzne, zasilane z podstawowego źródła energii, zapewniające w danym miejscu wymagane warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych.

Celem zainstalowanego oświetlenia jest stworzenie takiego środowiska świetlnego, aby znajdujący się w nim ratownik wodny mógł wykonywać pracę wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu wygody widzenia. W celu zapewnienia powyższych warunków należy w oświetleniu stanowiska pracy ratownika wodnego uwzględnić prawidłowe rozmieszczenie zarówno oświetlenia ogólnego, jak i oświetlenia miejscowego oraz ich wzajemne oddziaływanie jako oświetlenia złożonego.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 17

 

TEKST | Jarosław Jerzy Rypniewski
FOTO | Archiwum Redakcji