Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do uzyskania efektywności energetycznej obiektów sportowych i oświatowych

Partnerstwo publiczno-prywatne

Model partnerstwa publiczno-prywatnego jest coraz popularniejszą formą realizowania inwestycji w Polsce – od momentu wejścia w życie nowej ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.) podpisano już 105 tego typu umów. Zgodnie z art. 2 pkt 24 rozporządzenia ogólnego w sprawie polityki spójności UE na lata 2014–20202 partnerstwo publiczno-prywatne oznacza formy współpracy między organami władzy publicznej a sektorem prywatnym, których celem jest wzrost  efektywności realizacji inwestycji infrastrukturalnych lub innego rodzaju operacji dotyczących usług publicznych przez dzielenie ryzyka, korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub uzyskiwanie dodatkowych źródeł kapitału.

Literalna wykładnia unijnej definicji partnerstwa publiczno-prywatnego wskazuje, że ramy współdziałania sektora publicznego i prywatnego związane z realizacją zadań publicznych zostały ujęte w sposób szeroki. W związku z tym partnerstwo publiczno-prywatne znajduje zastosowanie w wielu obszarach działalności władzy publicznej. Niemniej jednak bardzo dużą popularnością cieszą się przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury sportowej oraz uzyskaniem efektywności energetycznej obiektów.

Powyższe podyktowane jest przede wszystkim faktem, że poprawa efektywności energetycznej w obszarze infrastruktury komunalnej jest w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej – z przyznanych Polsce 82,5 mld euro, niemal 18,5% środków zostanie przeznaczonych na go spodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój. Co więcej, poprawa efektywności energetycznej jest jednym z kluczowych obszarów, na których opiera się przyjęta przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r. strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej pn. „Europa 2020”, której głównym celem jest ograniczenie przez państwa członkowskie zużycia energii pierwotnej do 2020 r. o 20% w stosunku do zużycia w roku 2010.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 22

 

TEKST | Rafał Cieślak, Jakub Kot
FOTO | Archiwum Redakcji