Reklama

Zanieczyszczenie wody

Czyli problem czy nadinterpretacja sposobów zabezpieczenia instalacji wody do picia przed wtórnym zanieczyszczeniem w instalacjach wody basenowej

 

Instalacje wody basenowej są napełniane i uzupełniane wodą wodociągową o jakości wody przeznaczonej do spożycia – tj. o jakości zgodnej z wytycznymi i normą DIN 19643.

Istnieje wiele przyczyn mogących potencjalnie spowodować zanieczyszczenie wody do picia w instalacjach w całym obiekcie krytej pływalni. Najważniejsze z nich to:

  • powrót do instalacji wody zużytej wcześniej do celów gospodarczo-bytowych bądź przemysłowych,
  • zmieszanie wody do picia z wodą pochodzącą z obcego ujęcia (niepoddawanej okresowej kontroli fizyko-chemicznej),
  • oddziaływanie czynników zewnętrznych (gazy, związki chemiczne, płyny z instalacji grzewczych, ścieki etc.), które zostają wprowadzone do instalacji świadomie lub nieświadomie,
  • brak przepływu wody, powodujący nadmierną koncentrację osadów i rozwój bakterii.

Jedną z głównych przyczyn wtórnego skażenia wody do picia w instalacji jest przepływ zwrotny (rys. 1), w wyniku którego następuje cofnięcie się w instalacji wody zanieczyszczonej lub nawet wprowadzenie innego czynnika o właściwościach toksycznych. Generalnie, przepływ zwrotny może wystąpić w dwóch przypadkach:

  • w wyniku spadku ciśnienia w sieci wodociągowej, spowodowanego awarią rurociągu lub nagłymi wahaniami ciśnienia (wł./wył. urządzeń pompowych, duży awaryjny rozbiór wody – np. z hydrantu ppoż., itp.);
  • w wyniku przeciwciśnienia zwrotnego (ciśnienia wyższego od panującego w instalacji wodociągowej), mającego swe źródło poza instalacją wody do picia.

W obu przypadkach skuteczną ochroną sieci wodociągowej jako źródła wody do picia przed wtórnym zanieczyszczeniem są odpowiednio dobrane zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 18

 

Tekst | Florian G. Piechurski
Foto | Archiwum Autora