Reklama

Zaproszenie na seminarium: Zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego.

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2019 roku przepisów, dotyczących funkcjonowania ratownictwa wodnego UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ zaprasza Państwa w dniach 10-12 października 2018 do Warszawy na trzydniowe seminarium, zawierające przekrojowe omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego w nowych unormowaniach prawnych – Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego z uwzględnieniem zmian przepisów prawnych wchodzących w życie od 01.01.2019

Minęło już ponad sześć lat obowiązywania przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, aktów wykonawczych do niej wydanych oraz przepisów ściśle z nią powiązanych, regulujących głównie zagadnienia związane z obszarami wodnymi, zapewnieniem bezpieczeństwa w sferze pomocy medycznej i bezpiecznymi warunkami wypoczynku nad wodą dzieci i młodzieży.

W tym okresie doszło do dużej liczby wypadków (w tym śmiertelnych), którym ulegali użytkownicy i pracownicy pływalni. Skutkowało to wszczęciem postępowań karnych (część zakończyła się prawomocnymi już wyrokami) i wzrostem liczby postępowań odszkodowawczych. Zapadłe wyroki sądowe wskazują na zmianę dotychczasowej linii orzecznictwa, szczególnie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym za zaistniałe na terenie pływalni wypadki, odpowiedzialności karnej zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym za wadliwą organizację pracy służby ratowniczej (w tym outsourcingu usług ratowniczych) oraz zatrudniania ratowników wodnych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Organy kontrolne państwa (w tym NIK, PIP, PIS, KIO, MSWiA), wykonując swoje zadania dokonywały (w zakresie swoich kompetencji) kontroli różnych aspektów bezpieczeństwa użytkowników i pracowników pływalni oraz funkcjonowania ratownictwa wodnego, zakończone wnioskami pokontrolnymi.

Niejasny stan prawny zaowocował interpelacjami poselskimi i odpowiedziami na nie, przygotowanymi przez odpowiednie ministerstwa, a także pojawieniem się dużej liczby różnorodnych interpretacji obowiązujących przepisów, dokonywanych przez biura prawne sejmu i ministerstw oraz kancelarie prawne.

Ostatnia nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych dokonana Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu sytemu ratownictwa wodnego i podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, nakładając na nie nowe obowiązki związane z funkcjonowaniem w sferze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jej postanowienia wchodzą w życie 1 stycznia 2019 i będą miały wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa na pływalniach, za które odpowiedzialni są zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym.

Na podstawie powyższych materiałów UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ przygotował dla Państwa w dniach 10-12 października 2018 r. w Warszawie trzydniowe seminariumzawierające przekrojowe omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego w nowych unormowaniach prawnych.

Seminarium nastawione będzie na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, związanych z poruszaną problematyką, zgłaszanych przez uczestników.

Ramowa tematyka seminarium Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego z uwzględnieniem zmian przepisów prawnych wchodzących w życie od 01.01.2019  oraz podstawowe informacje organizacyjne znajdują się w załączniku. 

Zapraszam

Jarosław Jerzy Rypniewski

SZCZEGÓŁY