Reklama

Seminaria z zakresu bezpieczeństwa pływalni i kąpielisk – luty 2018 Kraków

Szanowni Państwo,

Mija szósty rok obowiązywania przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i aktów wykonawczych do niej wydanych.

Niestety doszło też w tym okresie do dużej liczby wypadków (w tym śmiertelnych), którym ulegali użytkownicy wyznaczonych obszarów wodnych. Skutkowało to wszczęciem postępowań karnych za wadliwą organizację pracy służby ratowniczej (część zakończyła się prawomocnymi wyrokami) i postępowań odszkodowawczych.

Organy kontrolne państwa (w tym NIK, PIP, PIS, KIO, MSWiA), wykonując swoje zadania dokonywały (w zakresie swoich kompetencji) kontroli różnych aspektów bezpieczeństwa użytkowników wyznaczonych obszarów wodnych oraz funkcjonowania ratownictwa wodnego, zakończone wnioskami pokontrolnymi.

Niejasny stan prawny zaowocował interpelacjami poselskimi i odpowiedziami na nie, przygotowanymi przez odpowiednie ministerstwa, a także pojawieniem się dużej liczby różnorodnych interpretacji obowiązujących przepisów, dokonywanych przez biura prawne sejmu i ministerstw oraz kancelarie prawne.

W poprzedniej kadencji Sejmu RP rozpoczęto także prace nad nowelizacją Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, kontynuowane przez Sejm RP obecnej kadencji, dokonując jej nowelizacji i wskazując na możliwe kierunki przyszłych zmian w podejściu do zapewnienia bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych.

Na podstawie powyższych materiałów UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ przygotował dla Państwa w dniach 19-23 lutego 2018 w Krakowie pięć niezależnych seminariówzawierających przekrojowe omówienie istotnych zagadnień związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników wyznaczonych obszarów wodnych oraz prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego w zmieniającym się otoczeniu prawnym:

  • 19 luty 2018 – Wybrane elementy zarządzania ryzykiem wypadkowym i bezpieczeństwem użytkowników kąpieliska/miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego z uwzględnieniem zmian przepisów prawnych w roku 2018
  • 20 luty 2018 – Regulamin ogólny, regulaminy stanowiskowe, instrukcje użytkowania, informacje dla użytkowników, sygnalizacja optyczna i akustyczna, oznakowanie oraz dokumentacja zdarzeń i monitoring wizyjny pływalni, jako istotne elementy ustalenia odpowiedzialności zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym za zaistniałe wypadki
  • 21 luty 2018 – Zarządzanie bezpieczeństwem i odpowiedzialność prawna zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym przy prowadzeniu na pływalni w grupach zorganizowanych zajęć własnych i obcych w zakresie wychowania fizycznego, rekreacji, rehabilitacji i sportu
  • 22 luty 2018 – Regulacje prawne oraz wybrane rozwiązania organizacyjne, dotyczące rekrutacji, zatrudniania, nadzorowania, dokumentowania i zarządzania pracą ratowników wodnych na pływalni z uwzględnieniem projektowych zmian prawnych w tym zakresie
  • 22-23 luty 2018 – Wybrane prawne i organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pływalni w procesie outsourcingu usług ratowniczych

Podstawowe informacje organizacyjne oraz ramowa tematyka seminariów znajdują się w załączniku.

Seminaria nastawione będą na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, związanych z poruszaną problematyką, zgłaszanych przez uczestników.

 Zaprasza!

Jarosław Jerzy Rypniewski

Kontakt: uniwers-serwis@wp.pl, tel. kom.: 501 536 929

DO POBRANIA:

Regulaminy, instrukcje Kraków 2018

Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem kapielisk Kraków 2018

Zarządzanie bezpieczeństwem grup zorganizowanych Kraków 2018

Zarządzanie bezpieczeństwem pływalni w procesie outsourcingu Kraków 2018

Zarządzanie pracą ratowników wodnych na pływalni Kraków 2018