Badania gwarancją jakości wody basenowej

Od momentu pierwszych poborów i analiz próbek basenowych do teraz jakość badanych wód znacznie się poprawiła – takim wnioskiem Aleksandra Bęben podsumowała swoje wystąpienie podczas ostatniego w 2016 r. spotkania z cyklu seminariów na temat badań wód basenowych organizowanych przez Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych działający w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach.

Seminaria prowadzone są z myślą o właścicielach i zarządzających pływalniami i basenami. W trakcie tych spotkań eksperci OBŚiZN odpowiadają na pytania i wątpliwości słuchaczy dotyczące badań wody, pojawiające się zwłaszcza w kontekście Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, które weszło w życie w połowie 2016 r. Szczególnie cenione są informacje dotyczące obowiązków zarządzających pływalniami, rodzaju badań przypisanych do różnego typu niecek basenowych oraz zakresu badań wody, w których specjalizują się laboratoria OBŚiZN.

Przypomnijmy, na każdej pływalni obowiązkowe jest badanie wody:

  • zasilającej basen – jeśli nie jest on zasilany wodą wodociągową,
  • wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji,
  • w nieckach basenowych, w tym nieckach przeznaczonych dla dzieci,
  • w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,
  • w natryskach.

Analitycy laboratoriów fizykochemicznych i mikrobiologicznych OBŚiZN zwracają uwagę, że w badanych wodach basenowych najczęściej odnotowywane przekroczenia dotyczą: chloroformu, Pseudomonas aeruginosa, legionelli oraz liczby mikroorganizmów w wodach o temperaturze 34–38°C. Zdarza się również przekroczenie THM, czyli halogenowych związków organicznych będących skutkiem ubocznym procesu dezynfekcji. W basenach odkrytych źródłem THM są zanieczyszczenia środowiskowe, jak pył, kurz czy środki kosmetyczne z filtrami UV.

Na wiarygodność badań wody i ich wyniki znaczący wpływ ma proces pobierania próbek. Ze względu na duże zmiany zachodzące w tych próbkach od momentu pobrania, zalecane jest wykonywanie części analiz już w trakcie samego procesu pobierania. Do parametrów oznaczanych in situ należą: temperatura, potencjał redoks, chlor wolny i związany, ozon oraz pH, które oznaczane jest także w laboratoriach.

Nie ulega wątpliwości, że badania wody przyczyniają się do poprawy jej jakości poprzez regularne kontrole i eliminację wykrywanych zagrożeń. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych CBiDGP umożliwia podjęcie szybkiej interwencji w przypadku odnotowanych przekroczeń, nie tylko poprzez prowadzenie badań, lecz także dzięki natychmiastowemu udostępnianiu wyników i stałemu wglądowi do sprawozdań z badań za pośrednictwem internetowego Portalu Klienckiego. Ogromnym wsparciem dla zarządzających pływalniami i basenami jest również zaangażowanie ekspertów OBŚiZN w tworzenie harmonogramów badań, tak by odpowiadały one kwestiom prawnym i praktycznym.

Zainteresowanych badaniami i informacjami na temat badań wody basenowej zapraszamy do odwiedzania strony internetowej: www.obsizn.cbidgp.pl, zakładka O Ośrodku/Zakres działalności/Badanie wody basenowej oraz zakładka Aktualności, gdzie zamieszczane są informacje o organizowanych seminariach.

 

TEKST I FOTO | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego