Reklama

Cena, jakość czy innowacyjność. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wybór wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz realizację zawartej z nim umowy. W związku z tym, zamawiający zadają sobie pytanie, jakie zastosować kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, żeby wybrać taką ofertę, która spośród złożonych będzie tą najlepszą. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa albo p.z.p., definiują ofertę najkorzystniejszą w art. 2 pkt 5. Zgodnie z przywołanym przepisem, przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę:

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo

b) najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt.

Jako że kryterium kosztu wymaga odrębnego omówienia, w niniejszym artykule skupimy się na kryterium ceny oraz pozacenowych kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryterium cenowe

Z wyżej przywołanego przepisu wynika, że cena będzie za każdym razem elementem mającym wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej, gdyż kryterium cenowe będzie zawsze w postępowaniu występowało. To w jaki sposób kryterium cenowe zostanie opracowane zależy z reguły od rodzaju wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie obmiarowe). Oprócz ceny za wykonanie przedmiotu umowy, w ramach kryterium cenowego mogą być również punktowane ceny jednostkowe za poszczególne elementy przedmiotu przyszłej umowy. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 2 pkt 1 p.z.p. przez cenę należy rozumieć cenę w znaczeniu nadanym w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, tj.:

  • wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę,
  • w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Zamawiający często sięgają także do poziomu rabatu czy upustu od ceny wskazanej na półce, czy dystrybutorze w dniu zakupu. Z takim rozwiązaniem będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy ceny często ulegają zmianom i wykonawcy nie chcą zagwarantować stałych cen przez dłuższy okres, np. oleju napędowego. Zamawiający sektora finansów publicznych musi mieć na uwadze, że ustawa w art. 91 ust. 2a określa ograniczenie w swobodnym stosowaniu wyłącznie ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty.

Zgodnie z tym przepisem, zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. Ograniczenia te nie mają zastosowania m.in. do zamawiających (np. aquaparków) będących spółkami prawa handlowego.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 32

 

TEKST | Piotr Pieprzyca