Dwudniowe seminarium dotyczące organizacji kąpielisk

Mija czwarty rok obowiązywania przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i aktów wykonawczych do niej wydanych.

Niestety doszło też w tym okresie do dużej liczby wypadków (w tym śmiertelnych), którym ulegali użytkownicy kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Skutkowało to wszczęciem postępowań karnych za wadliwą organizację pracy służby ratowniczej (część zakończyła się nieprawomocnymi jeszcze wyrokami) i postępowań odszkodowawczych.

Organy kontrolne państwa (w tym NIK, PIP, PIS, KIO, MSW), wykonując swoje zadania dokonywały (w zakresie swoich kompetencji) kontroli różnych aspektów bezpieczeństwa użytkowników kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz funkcjonowania ratownictwa wodnego, zakończone wnioskami pokontrolnymi.

Niejasny stan prawny zaowocował interpelacjami poselskimi i odpowiedziami na nie, przygotowanymi przez odpowiednie ministerstwa, a także pojawieniem się dużej liczby różnorodnych interpretacji obowiązujących przepisów, dokonywanych przez biura prawne sejmu i ministerstw oraz kancelarie prawne.

W poprzedniej kadencji Sejmu RP rozpoczęto także prace nad nowelizacją Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, kontynuowane przez Sejm RP obecnej kadencji, wskazujące na możliwe kierunki zmian w podejściu do zapewnienia bezpieczeństwa na kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

Na podstawie powyższych materiałów UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ przygotował dla Państwa w dniach 27 – 28 kwietnia 2016 w Warszawie dwudniowe seminariumzawierające przekrojowe omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnegoPodstawowe informacje organizacyjne oraz ramowa tematyka seminarium Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem użytkowników kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego znajdują się w ponizszym linku, jak i na stronie http://polrescue.aq.pl/osrodekszkolenia/szkolspec/kapieliska1/kapieliska2016.htm

Seminarium nastawione będzie na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, związanych z poruszaną problematyką, zgłaszanych przez uczestników.

 

Zaprasza, Jarosław Jerzy Rypniewski

POBIERZINFO