Marketing cyfrowy

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją oprogramowania Digital Signage – EDITEMS. Oprogramowanie ma teraz jeszcze więcej możliwości prezentacji informacji, cenników, obrazu z kamer IP rozlokowanych w obiekcie i reklam, również w formie fi lmów HD. Centralne zarządzanie umożliwia działania na treściach multimedialnych przez jednego administratora i wysłanie zdefi niowanych kompozycji na wszystkie ekrany w sieci. Jedna osoba może odpowiadać za marketing cyfrowy w całej organizacji, np. MOSiR. Oprogramowanie posiada rozbudowane możliwości defi niowania harmonogramów wyświetleń poszczególnych treści, w zależności np. od dnia tygodnia, świąt, pór dnia. Daje to ogromne możliwości dokładnego dopasowania reklamy lub informacji do obecnie przebywających w obiekcie klientów (np. reklama sponsorów, gdy na basenie odbywają się zawody).

tel.: 17 785 05 04, www.ttsoft.pl, info@ttsoft.pl