Seminarium – Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego

Szanowni Państwo

 

Minął czwarty rok obowiązywania przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Sukcesywnie wydawano do niej akty wykonawcze, w tym ostatni w listopadzie ubiegłego roku.

Niestety doszło też w tym okresie do dużej liczby wypadków (w tym śmiertelnych), którym ulegali użytkownicy i pracownicy pływalni. Skutkowało to wszczęciem postępowań karnych (część zakończyła się nieprawomocnymi jeszcze wyrokami) i wzrostem liczby postępowań odszkodowawczych. Zapadłe wyroki sądowe wskazują na zmianę dotychczasowej linii orzecznictwa, szczególnie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym za zaistniałe na terenie pływalni wypadki, odpowiedzialności karnej zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym za wadliwą organizację pracy służby ratowniczej oraz zatrudniania ratowników wodnych na podstawie umów cywilnoprawnych

Organy kontrolne państwa (w tym NIK, PIP, PIS, KIO, MSW), wykonując swoje zadania dokonywały (w zakresie swoich kompetencji) kontroli różnych aspektów bezpieczeństwa użytkowników i pracowników pływalni oraz funkcjonowania ratownictwa wodnego, zakończone wnioskami pokontrolnymi.

Niejasny stan prawny zaowocował interpelacjami poselskimi i odpowiedziami na nie, przygotowanymi przez odpowiednie ministerstwa, a także pojawieniem się dużej liczby różnorodnych interpretacji obowiązujących przepisów, dokonywanych przez biura prawne sejmu i ministerstw oraz kancelarie prawne.

W poprzedniej kadencji Sejmu RP rozpoczęto także prace nad nowelizacją Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych orazwydanych do niej aktów wykonawczych, kontynuowane przez Sejm RP obecnej kadencji, wskazujące na możliwe kierunki zmian w podejściu do zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach.

Na podstawie powyższych materiałów UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ przygotował dla Państwa w dniach 13 – 15 września 2016 w Warszawie trzydniowe seminarium, zawierające przekrojowe omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego.

Będzie to powtórzenie seminarium, które odbyło się w Krakowie w lutym 2016 roku (uczestniczyło w nim ponad 30osób i nie dla wszystkich starczyło miejsca), z uwzględnieniem zmian w przepisach, które nastąpiły w ostatnim półroczu.  

Ramowa tematyka seminarium Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego  oraz podstawowe informacje organizacyjne znajdują się w załączniku oraz na stronie  http://polrescue.aq.pl/osrodekszkolenia/szkolspec/bezpieczenstwo%20uzytkownikow%202012/zarzadzaniebezpieczenstwem2016.htm

Seminarium nastawione będzie na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, związanych z poruszaną problematyką, zgłaszanych przez uczestników. 

 

Zapraszam 

Jarosław Jerzy Rypniewski