Reklama

Zaproszenie na seminarium: Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego

Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni

i prawidłowej organizacji pracy służby ratownictwa wodnego

Tarnowo Podgórne 23-25 października 2017

Program seminarium zawiera przekrojowe omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego. Oparty jest na:

 • doświadczeniach z pięciu lat obowiązywania przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych

 • zastosowaniu do działalności pływalni innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych (z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnej za bezpieczeństwo osób i mienia; prawa i warunków pracy; prowadzenia działalności gospodarczej w sferze sportu; zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy przedlekarskiej; itp.)

 • wybranych orzeczeniach sądów powszechnych

 • wybranych wynikach kontroli pływalni prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli

 • wybranych protokołach pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

 • wybranych protokołach pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • wybranych orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej

 • wybranych wnioskach pokontrolnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z funkcjonowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego

 • interpretacji wybranych przepisów dokonanych przez Biuro Analiz Sejmowych; biura prawne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; renomowane kancelarie prawne

 • odpowiedziach na wybrane interpelacje poselskie i senackie

 • uregulowaniach wewnętrznych podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego

 • wytycznych w zakresie organizacji kwalifikowanej pierwszej pomocy, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz medycznych czynności ratunkowych

 • analizach wybranych sytuacji wypadkowych na pływalniach i zastosowanych na ich podstawie rozwiązaniach, poprawiających bezpieczeństwo ich funkcjonowania

 • doświadczeniach z pracy biegłego sądowego, dotyczących bezpieczeństwa i organizacji pracy służb ratownictwa wodnego na pływalni

 • wnioskach z przeprowadzonych w latach 2012-2017 audytów bezpieczeństwa pływalni

 • wnioskach z przeprowadzonych w latach 2012-2017 seminariów, konferencji i szkoleń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach

 • wynikach przeprowadzonych w poprzedniej i obecnej kadencji Sejmu RP prac nad postulowanymi kierunkami nowelizacji Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych

 • wybranych zagadnieniach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach zawartych w książkach, wydawnictwach i opracowaniach, które ukazały się w latach 2012-2017

 

Seminarium organizowane jest przez UNIWERS SERWIS Sp. z o. o. (zajmującą się od 28 lat działalnością w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, w tym wykonywaniem audytów bezpieczeństwa obiektów, działalnością szkoleniową, dystrybucją sprzętu oraz wyposażenia ratowniczego, pomocniczego oraz do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także oznakowań obiektów przywodnych) we współpracy z Fundacją Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ (działającą od 12 lat w zakresie propagowania bezpiecznego uprawiania rekreacji, wypoczynku, turystyki i sportów wodnych oraz organizowania pomocy i ratowania osób, które uległy wypadkom lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i morskich wodach przybrzeżnych.

 

 

 

Autorem programu szkolenia i prowadzącym seminarium jest Jarosław Jerzy Rypniewski, psycholog, pedagog, instruktor wykładowca ratownictwa wodnego, wieloletni biegły sądowy z zakresu ratownictwa wodnego, posiadający czterdziestoletni staż w ratownictwie wodnym, autor kilkudziesięciu publikacji, opracowań i artykułów z zakresu ratownictwa wodnego, zagadnień prawnych i bezpieczeństwa nad wodą, autor kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu teorii i praktyki zarządzania bezpieczeństwem na pływalniach i obiektach przywodnych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy przedlekarskiej, wykonawca audytów bezpieczeństwa ponad 200 pływalni i obiektów przywodnych w Polsce, Prezes Zarządu UNIWERS SERWIS Sp. z o.o., Prezes Zarządu Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ, Szef Wodnej Służby Ratowniczej POLRESCUE.

Seminarium dedykowane jest przede wszystkim:

 

 • osobom zarządzającym wyznaczonym obszarem wodnym,
 • kierownikom obiektów zatrudniających ratowników wodnych,
 • osobom planującym, organizującym i nadzorującym bezpośrednio pracę ratowników wodnych,
 • osobom odpowiedzialnym za kształtowanie i realizowanie umów o zabezpieczenia ratownicze podpisywanych z podmiotami zewnętrznymi,

 

Seminarium obejmuje między innymi następujące szczegółowe zagadnienia:

 

 1. Aktualnie obowiązujące podstawowe akty prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni, organizacji procesu pracy i bezpieczeństwa pracy ratownika oraz odpowiedzialności prawnej za zaistniałe wypadki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów w latach 2012-2017.
 2. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej, karno-wykroczeniowej i cywilnej za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i pracownikom pływalni i jej podział pomiędzy organizatora zajęć, prowadzącego zajęcia, zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym, ratownika i podmiotu wykonującego usługi zabezpieczenia ratowniczego w ramach outsourcingu.
 3. Wybrane zagadnienia dotyczące obowiązku wykonania analizy zagrożeń bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji (infrastruktura obiektu; rodzaj prowadzonej działalności; rodzaj i liczba użytkowników; czynniki organizacyjne. itp.)
 4. Wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznej eksploatacji sprzętu rekreacyjnego, urządzeń i atrakcji wodnych (rodzaj; normalne i podwyższone ryzyko użytkowania; zasady przeglądów i konserwacji; normy ilościowe użytkowników korzystających z obiektu i atrakcji wodnych; podstawowe zasady użytkowania sprzętu sportowego, nurkowego i pływackiego; własnego i obcego; itp.)
 5. Wypadki na pływalniach i związana z nimi odpowiedzialność karna i cywilna (pojęcie wypadku; środki dowodowe w postępowaniu karnym i cywilnym; szkoda; odszkodowanie; zadośćuczynienie; przyczynienie; odpowiedzialność na zasadzie winy; odpowiedzialność za zasadzie ryzyka; zmiany w postępowaniu karnym; zmiany w kierunku orzekania sądów cywilnych; itp.)
 6. Wybrane zagadnienia dotyczące regulaminów, instrukcji, sygnalizacji i informacji udostępnianych użytkownikom (regulamin ogólny; regulaminy zakresowe; regulaminy stanowiskowe atrakcji wodnych; instrukcje; sygnalizacja – forma; zakres uregulowań; zasady sytuowania; zasady wprowadzania; itp.)
 7. Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa grup zorganizowanych, współpracy oraz umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi korzystającymi z infrastruktury pływalni i prowadzącymi na pływalni działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (grupy szkolne; grupy wycieczkowe; grupy rekreacyjne; grupy szkoleniowe z pływania; płetwonurkowania i ratownictwa wodnego; zajęcia rehabilitacyjne; itp. – umowy; regulaminy zajęć; regulaminy dla uczestników, opiekunów i instruktorów; ubezpieczenia; normy ilościowe uczestników w odniesieniu do instruktora, opiekuna i ratownika; zakres kwalifikacji zawodowych instruktorów; zakres odpowiedzialności; „szara strefa” w prowadzeniu zajęć; itp.)
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo użytkownikom i pracownikom (rodzaje oznakowania; normy ilościowe, jakościowe i techniczne; zasady sytuowania; zasady wprowadzania; itp.)
 9. Wybrane zagadnienia dotyczące wyposażenia pływalni w sprzęt ratowniczy (normy techniczne, ilościowe i jakościowe; zasady rozmieszczenia; prawne i techniczne ograniczenia w posługiwaniu się sprzętem przez ratownika; zasady przeglądów, konserwacji i wymiany sprzętu; itp.)
 10. Wybrane zagadnienia dotyczące wyposażenia pływalni w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych (normy techniczne, ilościowe i jakościowe; zasady rozmieszczenia; prawne i techniczne ograniczenia w posługiwaniu się sprzętem przez ratownika i pracowników pływalni; okresowa dezynfekcja, kontrola i wymiana sprzętu oraz wyposażenia medycznego; itp.)
 11. Wybrane zagadnienia dotyczące wyposażenia pływalni w sprzęt i urządzenia pomocnicze (sygnalizacja akustyczna; łączność wewnętrzna i zewnętrzna; radiowęzeł; monitoring; lustra; sprzęt dla osób; niepełnosprawnych; sprzęt sanitarny; wyłączanie stref i urządzeń z eksploatacji; oświetlenie awaryjne; sprzęt asekuracyjny; indywidualne systemy monitorujące; sprzęt nurkowy; wypłycenia – normy techniczne, ilościowe i jakościowe; zasady rozmieszczenia; prawne i techniczne ograniczenia w posługiwaniu się sprzętem przez ratownika i pracowników pływalni; itp.)
 12. Ubiór, wyposażenie indywidualne ratownika oraz wyposażenie w środki ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny.
 13. Wybrane zagadnienia obowiązku organizacji pierwszej pomocy przedlekarskiej, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych w wypadkach na pływalni (pomieszczenia; infrastruktura; drogi ewakuacji medycznej; procedury; odmienność postępowania w kpp; współpraca ze służbami zewnętrznymi; dekontaminacja; gospodarka odpadami medycznymi; podstawowa dokumentacja udzielonej pomocy; itp.)
 14. Wybrane zagadnienia incydentalnych zagrożeń bezpieczeństwa na pływalni (zanik energii elektrycznej; zagrożenia porządkowe; zagrożenie biologiczne; zagrożenie chemiczne; pożar; katastrofa budowlana; alarm bombowy; ewakuacja z niecek, pomieszczeń i budynku; współpraca ze służbami wewnętrznymi i zewnętrznymi; itp.)
 15. Ratownik wodny jako zawód (dokumenty potwierdzające możliwość wykonywania zawodu; zakres kwalifikacji zawodowych i ich ograniczenia; wewnętrzne przepisy podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego; itp.)
 16. Wybrane zagadnienia dotyczące zatrudniania i pracy ratowników wodnych (dopuszczalny rodzaj i zakres wykonywanej pracy; wybrane zagadnienia BHP; badania lekarskie i do celów sanitarno-epidemiologicznych; szkolenia obowiązkowe i dodatkowe; powierzanie ratownikowi dodatkowych zadań i prac zaliczanych do kategorii szczególnie niebezpiecznych; podstawowa dokumentacja pracy ratownika – regulaminy, zarządzenia, zakresy czynności i obowiązków, instrukcje, procedury, polecenia; raportowanie; zasady wprowadzania; zasady dokumentowania; teczka akt osobowych; bieżąca i okresowa analiza dokumentacji; itp.)
 17. Wybrane zagadnienia dotyczące zatrudniania podmiotów zewnętrznych w ramach służby ratowniczej (formy organizacji i zatrudniania; umowy zlecenia z osobami fizycznymi i ich ograniczenia; umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i ich ograniczenia; umowy z innymi podmiotami gospodarczymi; umowy z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego; umowy o świadczenie usług ratowniczych; umowa o organizację i świadczenie usług ratowniczych; zakres odpowiedzialności; proces i dokumentacja nadzoru; kary umowne; wybrane elementy SIWZ; itp.)
 18. Ilościowe i jakościowe normy zatrudniania służb ratowniczych oraz pracowników obsługi, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonowania atrakcji wodnych (granice stref nadzoru, przypadających na jednego ratownika; dopuszczalna jakość i wielkość obszaru powierzonego ratownikowi do strzeżenia; wymagania dla stanowisk ratowniczych; stanowiska obserwacyjne; pola i strefy martwe; system rozmieszczenia stanowisk ratowniczych i przypisanych do nich stref nadzoru; itp.)
 19. Podstawowe uwarunkowania korzystania z pływalni przez osoby niepełnosprawne (oznakowanie; ciągi komunikacyjne; opiekunowie; osobowy i sprzętowy system pomocy; system przywoławczy i sygnalizacyjny; współpraca personelu; miejsca składowania sprzętu własnego i obcego; dokumentacja; itp.)
 20. Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa organizacji na pływalni zawodów sportowych, pokazów i imprez (regulaminy; instrukcje; ubezpieczenie, odpowiedzialność; itp.)
 21. Zapewnienie bezpieczeństwa przy pracy nad wodą pracownikom pływalni po godzinach pracy służby ratowniczej (regulaminy; instrukcje; procedury; sprzęt asekuracyjny i ochrony indywidualnej; zasady kontroli i nadzoru; współpraca z firmami zewnętrznymi; itp.)

oraz inne zgłaszane w trakcie seminarium przez uczestników, a mieszczące się w jego tematyce.

NIE PLANUJEMY POWTÓRZENIA TEGO SZKOLENIA W 2017 ROKU.

Termin szkolenia: 23-25 października 2017 r. (23 października w godz. 10.00.-17.00; 24 października w godz. 09.00.-17.00; 25 października w godz. 09.00.-14.00)

Miejsce szkolenia: Tarnowo Podgórne, Tarnowskie Termy ul. Nowa 54 http://www.tarnowskie-termy.pl

Forma zajęć: seminarium warsztatowe (ze zwiedzaniem obiektu Tarnowskich Term)

Ilość miejsc ograniczona – Decyduje kolejność dokonania wpłat. Wpłaty przyjmujemy do 20 października 2017.

Koszt szkolenia (w tym barek kawowy i 3 obiady w  trakcie zajęć): netto – 1.100,- zł. + 23% VAT.

Zakwaterowanie i wyżywienie (poza obiadami, które zapewniamy) prosimy organizować indywidualnie (po przyjęciu zgłoszenia służymy pomocą).

 

Zgłoszenia przyjmujemy (do wyczerpania liczby wolnych miejsc) drogą elektroniczną pod adres uniwers-serwis@wp.pl .

 

W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych informacji:

1.   nazwa instytucji

2.   kod i miejscowość

3.   ulica i numer posesji

4.   NIP

5.   nr telefonu kontaktowego

6.   adres e-mail do stałego kontaktu

7.   imię i nazwisko uczestnika/uczestników szkolenia

8.   zajmowane stanowisko przez uczestnika/uczestników szkolenia

9. danych do wystawienia faktury VAT

 

oraz zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu szkolenia (zgodnie z Ustawą z dn. 28.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy uniwers-serwis@wp.pl . Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji.