Reklama

Azotany i utlenialność. Specyficzne parametry w ocenie jakości wody basenowej

Azotany i utlenialność są to dwa parametry fizykochemiczne wymagane w ocenie jakości wody na pływalniach, dla których dopuszczalna wartość parametryczna stanowi różnicę pomiędzy wartością tych parametrów w wodzie w niecce basenowej, a ich zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni.

Regulacje prawne

Woda na pływalniach zgodnie z § 2.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016) [1] powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do tego rozporządzenia. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach [1] stosuje się do pływalni, w których niecki basenowe wraz z wewnętrznym systemem cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej są napełniane:

  • wodami słodkimi, tj. wodami powierzchniowymi lub podziemnymi, spełniającymi wymagania określone w przepisach dla wody do spożycia,
  • wodami słonymi, w tym morskimi i solankowymi, zawierającymi od 5 do 15 g/l składników mineralnych (głównie chlorków),
  • wodami termalnymi, tj. wodami podziemnymi, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę nie mniejszą niż 20°C (z wyłączeniem wód pochodzących z odwadniania wyrobisk górniczych).

Regulacje prawne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. [1] nie mają zastosowania do pływalni, w których niecki basenowe są napełniane wodami o właściwościach leczniczych. Dla takich basenów warunki i wymagania sanitarne określają odrębne przepisy.

Azotany i utlenialność są ujęte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] w części B „Dodatkowe wymagania fizykochemiczne”. Podane w tabeli nr 1 wartości parametryczne dla azotanów i utlenialności stanowią różnicę pomiędzy wartościami tych parametrów w wodzie w niecce basenowej, a ich zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni. Wartości parametryczne są określone tylko dla podanych w tabeli nr 1 punktów kontroli jakości wody basenowej.

Częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia [1]. W odniesieniu do analizy azotanów i utlenialności w wodzie basenowej wymaganą prawem częstotliwość badań we wskazanych punktach przedstawia tabela nr 2.

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [1] wprowadzono obowiązek analizy utlenialności w próbkach wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji z częstotliwością raz na miesiąc, nie określając przy tym kryterium oceny uzyskanego wyniku. Dla utlenialności w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji nie określono dopuszczalnej wartości parametrycznej. Brak określenia wartości parametrycznej dla utlenialności w tym punkcie, powinien skutkować rezygnacją z pobierania próbek wody do analizy tego parametru z systemu cyrkulacji.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 33

 

TEKST | Małgorzata Prędota