Co z tym chlorem?

Co z tym chlorem?

Przez długi czas na rynku chemii basenowej można było zaobserwować różne przejawy walki konkurencyjnej, nie zawsze uczciwe, które sprowadzały się do prób przechwytywania klientów, rozcieńczania lub wręcz fałszowania produktów. Z reguły nieuczciwe firmy, z oczywistych powodów, były w krótkim czasie eliminowane z rynku.

W ciągu ostatnich 2 lat można zauważyć, że na rynek chemii basenowej trafiły metody walki konkurencyjnej przeniesione z branży szybko zbywalnych produktów chemii gospodarczej, gdzie podstawą jest manipulacja informacją, kreowanie produktów o cudownych, wręcz magicznych właściwościach i wzajemne eliminowanie się przedstawicieli handlowych w terenie. Zjawisko to zostanie przybliżone na przykładzie rynku podstawowego produktu dezynfekcyjnego, jakim jest stabilizowany podchloryn sodu.

Właściwości podchlorynu sodu
Podchloryn sodu jest bardzo ciekawą i nietypową substancją, która występuje w roztworze wodnym. Jest ona niestabilna – ulega rozkładowi, tracąc swoje właściwości użytkowe. Można jej rozkład opóźnić poprzez dodatek stabilizatorów. Stężenie podchlorynu sodu z kolei, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008, jest wyrażane przez zawartość aktywnego chloru (czyli de facto produktu jego rozkładu), który bierze czynny udział w procesie dezynfekcji wody basenowej. Te cechy spowodowały, że podchloryn sodu został zaprzęgnięty do udziału w pociągnięciach marketingowych mających na celu zmanipulowanie i wprowadzenie w błąd końcowego użytkownika.
Poniżej, dla jasności dalszego wywodu, przedstawiono wyciągi z pozwoleń na obrót produktami biobójczymi głównych producentów i dostawców podchlorynu sodu niestabilizowanego, który jest surowcem do wytwarzania produktów stabilizowanych, obecnych w obiektach basenowych. Istnieją pojedyncze partie surowca zawierające powyżej 16% (powyżej 192 g/l – przy średniej gęstości produktu 1,2 g/cm3) aktywnego chloru, jednak dostawcy jednoznacznie potwierdzają, że nie jest możliwa jego systematyczna produkcja o zawartości powyżej 16,5% (tj. powyżej 198 g/l) aktywnego chloru.

Wiarygodność produktu

Istotą dokonywanych manipulacji jest fakt, że odbiorcom końcowym oferowany jest produkt zawierający rzekomo nawet 17–19% aktywnego chloru, czyli znacznie więcej niż posiada surowiec użyty do jego wytworzenia (tj. 13–16%, co wynika z konkretnych świadectw jakości producentów). Manipulant przenosi tu cechy pojedynczych partii surowca na całość wolumenu swojej produkcji, ponieważ odbiorca końcowy z reguły nie wie, ile w rzeczywistości aktywnego chloru zawierają surowce. Dodatkowo mówi się o nowoczesnych stabilizatorach, „urzędowym poświadczeniu zawartości”. Wizyty przedstawicieli handlowych mają tu za zadanie przebić barierę nieufności i oswoić odbiorcę końcowego, czy też przekazać gratisowe próbki produktu. Przedstawiciel obiektu nie otrzyma jednak żadnego świadectwa jakości potwierdzającego, ile naprawdę jest aktywnego chloru w oferowanym produkcie. Nie zawierają tych danych również w części merytorycznej, opisującej substancję czynną, wspomniane „dokumenty urzędowe”.
Po ewentualnym rozstrzygnięciu przetargu nie po myśli manipulanta pojawiają się protesty, gęsto usiane tekstami prawnymi i różnego rodzaju wywodami pokazującymi wyższość nad konkurencją z zawoalowaną pogróżką, że odrzucenie „najlepszego produktu” może się wiązać z bliżej nieokreślonymi, negatywnymi konsekwencjami. Ogłaszający przetarg ma się sam wprowadzić w błąd.
Wiarygodności manipulantowi ma przysporzyć powoływanie się na związki z organami nadzoru, co sprawia wrażenie, że działa on wręcz w interesie społecznym. Ma to dodatkowo zniechęcić zamawiającego do ewentualnych późniejszych reklamacji zakupionego podchlorynu.
Później „oczarowany” użytkownik końcowy pozostaje często z partiami wadliwie zapakowanego towaru w przezroczystych kanistrach, bez odpowietrzników (wymaganych przepisami szczególnymi B5 i PP10 ADR), przenosząc na siebie ryzyko nieprzestrzegania przepisów i stwarzając zagrożenie dla własnych pracowników.

Podsumowanie
Przedstawione dane i argumenty mają za zadanie pomóc klientom w kontaktach z dostawcami stabilizowanego podchlorynu sodu i zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie manipulacją, ponieważ obnażenie jej mechanizmu jest zwykle najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed nią i jej negatywnymi skutkami. A przecież to osoby zarządzające obiektami basenowymi odpowiadają za zapewnienie w nich odpowiednich warunków higienicznosanitarnych oraz za bezpieczeństwo ich użytkowników.

KONTAKT:
www.chemoform.pl

„PŁYWALNIE I BASENY” – WYDANIE NR 15