Dziennik pracy pływalni

Propozycja zapisów i korzyści

Praca urządzeń technologicznych w stacjach uzdatniania wody basenowej wymaga stałego, na bieżąco prowadzonego przez personel techniczny i kierownictwo pływalni nadzoru. Podejmowane w tym zakresie czynności eksploatacyjne powinny być zapisywane w specjalnie do tego celu założonych „Dziennikach pracy pływalni”.

Rejestrowane w nich odczyty, wyniki, informacje są konieczne do skutecznego zarządzania basenem. Zarejestrowane dane dotyczące monitorowanych w sposób automatyczny bądź manualny parametrów jakości wody, takich jak odczyn (pH), chlor wolny i redox, powinny być przechowywane przez 5 lat. Jest to zgodne z propozycją, która została ujęta w projekcie aktu normatywnego, określającego warunki sanitarno-higieniczne, jakie powinny być spełnione w obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz zasady sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem.DZIENNIK PRACY PŁYWALNI – POBIERZ DOKUMENT
WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 2/2009

 


TEKST: MAŁGORZATA PRĘDOTA