Koszt wody

Racjonalizacja głównych kosztów funkcjonowania basenu

W przypadku budowania krytych pływalni czy basenów zewnętrznych pierwszym i chyba łatwiejszym do rozwiązania problemem jest pozyskanie środków i realizacja samego projektu. Drugim problemem, często pomijanym na etapie projektowania, jest bieżące utrzymanie takiego obiektu.

Podstawowym zagadnieniem w przypadku drugiego problemu jest nierównoważenie się kosztów eksploatacji obiektu z przychodami. Do głównych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu należą:

  • koszty personelu,
  • koszty energii cieplnej,
  • koszty energii elektrycznej,
  • koszty wody i odprowadzania ścieków oraz koszty środków chemicznych do uzdatniania.

W artykule tym zostaną omówione możliwości ograniczenia kosztów związanych ze zużyciem wody i odprowadzeniem ścieków. Wieloletnie doświadczenie firmy TRANSCOM wskazuje, że przestrzeganie wszystkich zaleceń, wytycznych i norm w zakresie jakości wody basenowej, może dać realną możliwość ograniczenia o kilkadziesiąt procent tej pozycji kosztowej.
Do sposobów ograniczenia kosztów należą m.in.:

  1. Racjonalizacja źródeł zasilania obiektów pod względem kosztów nabycia wody.
  2. Ograniczenie ilości zużytej wody poprzez jej odzyskiwanie w procesie uzdatniania.
  3. Racjonalizacja kosztów odprowadzenia wody ściekowej.
  4. Ograniczenie ilości zużywanej wody na wewnętrzne potrzeby stacji uzdatniania.

1. Racjonalizacja źródeł zasilania obiektów pod względem kosztów nabycia wody
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest dostarczenie wody przez lokalne wodociągi. Szczególnie w dużych miastach generuje to bardzo wysokie koszty, które często można w znacznym stopniu ograniczyć. Z powodzeniem funkcjonują obiekty, które ze względów ekonomicznych zainwestowały we własne źródła zasilania – studnie lub, co jest rzadkością na rynku polskim, używają do napełniania i uzupełniania basenów wody z otwartych cieków wodnych lub jezior. Bardzo dobrym przykładem w tym zakresie jest pływalnia olimpijska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, gdzie baseny napełniane i uzupełniane są tzw. wodą pochodzącą z otwartego zbiornika. W obiekcie tym w okresie 20.05–31.08.2013 r. została wymieniona instalacja uzdatniania wody basenowej, gdzie w miejsce bardzo dużych i stalowych żwirowych filtrów ciśnieniowych zostały zastosowane nowoczesne filtry podciśnieniowe.

 

Image Image

 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania instalacji jest odpowiedniej jakości stacja uzdatniania wody, która szczególnie w czasie napełniania basenu w bardzo krótkim czasie musi przefiltrować i uzdatnić wodę do stanu zgodnego z normą. Ostatnie gorące i suche lato było dodatkowym utrudnieniem, ponieważ woda w ciekach powierzchniowych była mocno zanieczyszczona osadami. Zastosowana w tym obiekcie technologia filtracji podciśnieniowej wykonana w oparciu o system BSA wykazała, że w ciągu 3 dni cała objętość basenu wynosząca 3200 m3 wody została doprowadzona do jakości wody pitnej i przeszła pozytywnie badania sanitarne. Koszt takiego zaopatrzenia basenu w wodę może stanowić nawet zaledwie 10% kosztów wody nabywanej w lokalnych wodociągach.2. O graniczenie ilości zużytej wody poprzez jej odzyskiwanie w procesie uzdatniania
Kolejną możliwością ograniczają ilość zużywanej wody jest uzdatnianie wód popłucznych z płukania filtrów. W tym celu wody popłuczne są buforowane, poddawane uzdatnianiu i ponownie kierowane do poszczególnych obiegów wody basenowej. Rozwiązanie takie można spotkać już w polskich obiektach, lecz ich zastosowanie wymaga odpowiednich przemyśleń i poniesienia nakładów na etapie realizacji inwestycji.

3. Racjonalizacja kosztów odprowadzenia wody ściekowej
W zakresie odprowadzania wód ściekowych można osiągnąć bardzo dobre efekty przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Od wielu lat funkcjonują obiekty, w których woda zużywana do płukania filtrów jest odprowadzana do cieków powierzchniowych. Oczywiście musi być to poprzedzone wykonaniem dechloracji wody oraz uzgodnieniami wodno-prawnymi. Z doświadczenia firmy TRANSCOM wynika, że uzyskanie takich warunków jest możliwe nawet na terenach sąsiadujących z terenami NATURA 2000. W zrealizowanej przed ponad 7 laty inwestycji był przewidziany zrzut wód popłucznych do starorzecza, w którym prowadzone jest intensywne zarybianie pod ścisłym nadzorem instytucji zewnętrznych. Owe rozwiązane jest ciągle stosowane, a doświadczenia na tym obiekcie wskazują, że sąsiedztwo basenu nie ma negatywnego wpływu na jakość wody w starorzeczu. Co więcej, ryby chętnie żerują u spustu wód popłucznych. Dechloracja i odprowadzenie wód popłucznych do cieków powierzchniowych bardzo dobrze współpracuje z prostym systemem odzysku ciepła. Daje to kolejne oszczędności, tym razem energii cieplnej.

4. O graniczenie ilości zużywanej wody na wewnętrzne potrzeby stacji uzdatniania
W tym zakresie duże oszczędności można osiągnąć, stosując podciśnieniowe technologie filtracji zamiast filtracji na filtrach  ciśnieniowych żwirowych. Praktyka wskazuje, że oszczędności w tym zakresie mogą dochodzić do 70%.

Jeszcze innym, nieomawianym tu sposobem ograniczającym ilość zużywanej wody może być pozyskiwanie oraz wykorzystywanie wody deszczowej.

KONTAKT: www.transcom.pl

„PŁYWALNIE I BASENY” – WYDANIE NR 15

 


TEKST: WŁADYSŁAW SOBIECH
FOTO: ARCHIWUM FIRMY TRANSCOM SP. Z O. O.