Reklama

Modernizacja basenów otwartych w Poznaniu

Nie od dziś wiadomo, że Poznań cieszy się dobrze rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Kolejnym świadectwem dobrego zagospodarowania przestrzeni miejskiej jest otwarcie, wraz z początkiem lipca 2018 roku, nowo powstałego obiektu – kompleksu basenów otwartych, mieszczącego się w parku Kasprowicza, w sąsiedztwie hali Arena.

Park Kasprowicza, o powierzchni 9,3 ha to jeden z największych parków w mieście, w którym najważniejszą budowlą jest wspomniana hala widowiskowo-sportowa Arena na 6000 osób. Hala powstała w 1974 roku i została zaprojektowana przez Jerzego Turzenieckiego. Pod względem konstrukcyjnym nawiązuje ona do rzymskiego Palazzetto dello Sport. Projekt przebudowy basenu zakładał maksymalne wykorzystanie istniejącej bazy sportowej z jednoczesnym polepszeniem warunków sanitarnych w obiekcie oraz stworzenie nowoczesnych obiektów do rekreacji.

tra_0312Inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską, zawierającym zespoły urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemysłowej i kamienicami. Letnie baseny w parku Kasprowicza były jedynym – nie licząc pływalni Olimpia – miejscem na Grunwaldzie, gdzie można było popływać w okresie letnim. Włodarze miasta w zasadzie nie inwestowali w obiekt. Wyjątkiem była dobudowa zjeżdżalni w latach 90-tych.

Konieczna modernizacja

W 2013 roku zaczęły się poważne problemy – przeciekające dno w brodziku i średnim basenie oraz korzenie drzew niszczące nieckę dużego basenu dodatkowo wpływały negatywnie na stan techniczny. Aparatura do fl irtowania i uzdatniania wody przejawiała wyraźne oznaki wysłużenia. Doraźne remonty pozwalały na otwieranie kąpieliska w kolejnych latach, jednak w 2016 roku postanowiono obiekt zamknąć i poddać kompleksowej modernizacji.

Inwestycja, której inwestorem były Poznańskie Inwestycje Miejskie już przed otwarciem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Kilka pierwszych dni po uroczystym przecięciu czerwonej wstęgi pokazało, że istniała ogromna potrzeba budowy tego typu obiektu właśnie w tej części miasta. Według nieofi cjalnych informacji, już w pierwszym tygodniu baseny odwiedzało około 2 tys. osób dziennie. Inwestycja, której koszt wyniósł 15,8 mln zł brutto obejmowała:

  • modernizację budynku szatniowo-sanitarno-administracyjnego wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody,
  • modernizację niecek basenowych w zakresie 50-metrowego basenu sportowego,
  • modernizację basenu hamownego ze zjeżdżalnią,
  • modernizację brodzika z atrakcjami,
  • zagospodarowanie terenu wraz z instalacją urządzeń do street workoutu i przeznaczeniem miejsca do gry w bule,
  • modernizację istniejącego, niepełnowymiarowego boiska do siatkówki plażowej wraz z urządzeniami.

Trafna decyzja

Budowa rozpoczęła się pod koniec 2017 roku. Ze względu na bardzo zły stan dotychczasowych elementów – począwszy od niecek, przez filtry, aż po samo orurowanie, konieczna była wymiana całej instalacji, infrastruktury i wyposażenia. W trakcie prac poruszono wiele ciekawych aspektów z punktu widzenia inwestorów, wykonawców i użytkowników obiektów. Zrezygnowano m.in. z budowy trybuny dla widzów z plastikowymi krzesełkami. Zamiast niej zostały wykonane trawiaste tarasy z miejscem do wypoczynku. Już chwilę po otwarciu basenu okazało się, że była to świetna decyzja – osoby wchodzące na basen najchętniej rozkładały swoje ręczniki właśnie w tym miejscu. W zakres remontu weszły:

  • modernizacja budynku stacji uzdatniania wody,
  • modernizacja niecki basenowej basenu sportowego o wymiarach 50 × 20 m (polegająca m.in. na zmianie jego głębokości, żeby był dostępny dla osób w różnym wieku – na całej długości wynosi ona od 1,2 do 1,4 m), budowa zbiornika przelewowego oraz komory pompowej, wykonanie układu technologicznego orurowania niecki basenowej oraz nowego układu uzdatniania wody basenowej opartego na filtracji na filtrach podciśnieniowych na ziemię okrzemkową, działających w trybie automatycznym, dzięki zastosowaniu zaworów pneumatycznych,
  • montaż brodzika ze stali nierdzewnej (dla dzieci) o powierzchni ponad 300 m2 wraz z atrakcjami wodnymi oraz nowym układem uzdatniania wody basenowej opartym na filtrach ciśnieniowych wypełnionych złożem zeolitowym wraz z dodatkową warstwą węgla aktywnego,
  • budowa zjeżdżalni wraz z basenem hamownym, zbiornikiem przelewowym, pompownią, układem orurowania technologicznego i układem filtracji, zlokalizowanym w stacji uzdatniania wody opartym na filtrach ciśnieniowych wypełnionych złożem zeolitowym wraz z dodatkową warstwą węgla aktywnego.

tra_0311System uzdatniania wody

System uzdatniania wody składa się z trzech obiegów. Pierwszym jest obieg basenu sportowego, w którym zainstalowano nowe pompy oraz filtr podciśnieniowy na ziemię okrzemkową firmy Transcom o wydajności ustalonej na poziomie 405 m3/h. Instalację zaprojektowano tak, żeby możliwe było korzystanie z basenu w okresie letnim przez dwa miesiące – w lipcu i sierpniu. Proces uzdatniania na filtrze okrzemkowym uzupełnia korekta odczynu oraz dezynfekcja podchlorynem sodu. Wyposażenie niecki ze stali nierdzewnej stanowią kanały napływowe, rynny przelewowe oraz spusty wody. Woda jest wprowadzana do basenu za pomocą kanałów napływowych dennych, natomiast odpływa z basenu grawitacyjnie, systemem rynien przelewowych do podziemnego zbiornika wyrównawczego, wyposażonego w dokładny pomiar poziomu wody.

Pomiar poziomu wolnego chloru, odczynu, potencjału redoks czy temperatury odbywa się za pomocą stacji kontroli parametrów wody. Jeżeli parametry te nie zgadzają się z wartościami zadanymi przy rozruchu, następuje przekazanie impulsu do pomp dozujących chemikalia i za ich pomocą wartości te są korygowane.

Drugi obieg to instalacja basenu hamownego o powierzchni 90 m2 i głębokości 1 m, dla zamontowanej 4-torowej zjeżdżalni rodzinnej. Proces uzdatniania obejmuje tutaj koagulację, fi ltrację na fi ltrach ciśnieniowych ze złożem zeolitowo-węglowym, korektę odczynu i dezynfekcję podchlorynem sodu.

Trzeci, ostatni obieg to instalacja technologii brodzika dla dzieci. Podobnie jak basen hamowny, fi ltracja jest oparta na fi ltrach ciśnieniowych ze złożem zeolitowym z warstwą węgla aktywnego oraz system automatycznej kontroli i regulacji parametrów fi zykochemicznych za pomocą sond pomiarowych oraz pompek dozujących, działających w trybie automatycznym. Z myślą o najmłodszych użytkownikach basenu, w brodziku zainstalowano wiele atrakcji wodnych, m.in. tunel wodny, wulkan, armatki wodne, parasol, czy ściankę wodną.

Każdy z systemów uzdatnia wody został wyposażony w przepływomierz elektromagnetyczny do ciągłej kontroli wydajności danego układu, a każda z pomp w falowniki. Panel operatorski znajduje się w pomieszczeniu technicznym łatwo dostępnym dla obsługi. Dzięki tym rozwiązaniom jest możliwa regulacja wydajności obiegów w zależności od obciążenia basenów oraz jakości wody. Pozwala to na oszczędności energii elektrycznej. Podgląd oraz archiwizacja danych systemów są możliwe ze stanowiska komputerowego, znajdującego się w pomieszczeniu obsługi.

Nowocześnie i bezpiecznie

Nowo powstały obiekt doskonale wpisuje się w mapę nowoczesnych i charakteryzujących się ciekawą architekturą basenów na terenie Polski. Jest to świetne miejsce zarówno dla osób spędzających weekendy na świeżym powietrzu, jak i dla dzieci korzystających z wakacyjnych ferii. Dzięki mnogości różnych (nie tylko wodnych) atrakcji, każda osoba odwiedzająca basen w poznańskim parku Kasprowicza z pewnością znajdzie coś dla siebie. Na terenie basenów znajduje się również kawiarnia, a w sąsiedztwie stoją dwa kontenery gastronomiczne.

Kompleksowa modernizacja pływalni trwała od października 2017 roku, a zakończyła się 30 maja roku następnego. Dzięki temu od 2 lipca 2018 roku użytkownicy mogą cieszyć się jej niewątpliwymi zaletami. W sezonie pływalnia jest czynna codziennie w godzinach 9–19. Ceny biletów nie są wygórowane. Przewidziano specjalne zniżki dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów. Maluchy do lat 3 oraz podopieczni domów dziecka mogą korzystać z obiektu za darmo. Z 50-procentowej zniżki mogą korzystać posiadacze Karty Dużej Rodziny. Ulgi dotyczą także uczestników kolonii i półkolonii.

Co ważne, w sposób szczególny zadbano także o bezpieczeństwo wypoczywających. Przez cały sezon na pływalni pracuje jednocześnie pięciu ratowników. Sanitariaty oraz zejście prowadzące do głównego basenu zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powyższy przykład jest kolejnym dowodem na to, że dobrze zorganizowana i zaplanowana modernizacja (z odpowiednio przygotowanymi wymaganiami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia wykonawcy oraz parametrów jakie powinien spełniać obiekt), a także dobra współpraca pomiędzy inwestorem a wykonawcą, mogą skutkować sprawnym wykonaniem obiektu w niezmiernie krótkim czasie.

 

 

Roland Szafrański – kierownik projektu, Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Władysław Sobiech – prezes zarządu, Transcom Sp. z o.o.

 

TEKST I FOTO | Roland Szafrański, Władysław Sobiech