Reklama

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wybrane tematy ważne dla zarządzających pływalniami publicznymi

W dniu 11 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) [2], które implementowało do polskiego systemu prawnego dyrektywę Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015r. zmieniającą załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 7.10.2015, s. 6).

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) [1] woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oznacza wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach czy pojemnikach, a także oznacza wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w większości pływalni publicznych jest wykorzystywana jako surowiec do produkcji wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, dla której z kolei wymagania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) [3].

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach [3], zarządzający pływalnią jest zwolniony z dokonywania oceny jakości wody doprowadzanej na pływalnię, ale tylko w odniesieniu do dostaw z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [1]. Natomiast w przypadku wykorzystywania wody z własnego, indywidualnego ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zarządzający pływalnią musi dokonywać oceny jakości tej wody zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [2].

Pływalnie są obiektami użyteczności publicznej bądź też zlokalizowane są w budynkach zamieszkania zbiorowego, tj. budynkach przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi, takich jak np. hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, internat, dom studencki [4].

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 28

 

TEKST | Małgorzata Prędota