Reklama

Profesjonalne pobieranie próbek gwarancją wiarygodności wyników badań wód z basenów i pływalni

Pływalnie, czyli baseny kąpielowe i wodne urządzenia rekreacyjne, spełniają ważną rolę w  promocji zdrowia wśród ludzi. Kąpiele i inne formy aktywności wodnej są także coraz częściej wykorzystywane jako sposób wypoczynku i rekreacji przez osoby we wszystkich przedziałach wiekowych. Dlatego tak ważne jest, aby woda na pływalniach była odpowiedniej jakości.

Wymogi prawne

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), zostały określone nie tylko kryteria, jakie powinna spełniać woda na pływalniach, lecz także:

 • częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach,
 • metodyki referencyjne analiz,
 • sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom.

Aby woda na pływalni była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie powodowała zagrożeń zdrowotnych, musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych. Badaniom jakości zgodnie z ww. rozporządzeniem należy poddawać:

 • wody w nieckach basenowych,
 • wody wprowadzane do niecki basenowej z systemu cyrkulacji,
 • wody w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,
 • wody w nieckach udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3,
 • wody z natrysków.

Pobieranie próbek wody

Ogromny wpływ na wiarygodność uzyskanych wyników pomiarów i badań laboratoryjnych ma przede wszystkim proces pobierania próbek.

Ze względu na duże zmiany zachodzące w próbkach od momentu pobrania do rozpoczęcia badań zaleca się, by część analiz wykonać już w momencie pobierania próbek. Do parametrów oznaczanych w miejscu pobierania próbek bezwzględnie należą:

 • temperatura,
 • pH,
 • potencjał redoks,
 • chlor wolny i związany,
 • ozon.

Pojemniki z próbkami przeznaczonymi do analiz na pozostałe parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiednio utrwalone należy niezwłocznie przetransportować do laboratorium w celu wykonania dalszych badań, przy czym temperatura transportu próbek powinna wynosić 5°C±3°C.

Do spełnienia powyższych warunków pobierania, badania i transportowania próbek zobligowane są wszystkie laboratoria badawcze akredytowane w obszarze pobierania i badania wód z pływalni.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Warto podkreślić, że powyższe regulacje prawne stanowią nie tylko obowiązek, lecz także wsparcie merytoryczne dla zarządzających pływalniami w zakresie zarówno kontrolowania jakości wody w obiektach, jak i oceny postępowania pracowników laboratoriów wykonujących zlecone badania i pomiary wód z pływalni.

Zarządzający pływalniami powinni wymagać od pracowników laboratoriów stosowania norm i procedur badawczych, doświadczenia i rzetelności w realizacji całego procesu prowadzącego do uzyskania wyników badań. Tylko takie postępowanie prowadzi do wiarygodnych wyników badań, na bazie których zarządcy odpowiedzialni za prawidłowy stan wody w wymiarze sanitarno-epidemiologicznym mogą zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne kąpiącym się i tym samym zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług rekreacyjnych.

Autor jest wiceprezesem zarządu firmy Jars Sp. z o.o. Polskiej firmy rodzinnej z wieloletnim doświadczeniem, oferującej akredytowany pobór oraz szeroki wachlarz akredytowanych pomiarów i badań laboratoryjnych, w tym także wód z pływalni, w pełnym zakresie wymaganym ww. rozporządzeniem.

Autor jest wiceprezesem zarządu fi rmy JARS Sp. z o.o., polskiej fi rmy rodzinnej z wieloletnim doświadczeniem, oferującej akredytowany pobór oraz szeroki wachlarz akredytowanych pomiarów i badań laboratoryjnych, w tym także wód z pływalni, w pełnym zakresie wymaganym ww. rozporządzeniem.

www.jars.pl

 

TEKST | Marcin Składowski
FOTO | Archiwum Firmy Jars