Dobry ratownik

to zdrowy ratownikStan zdrowia pracowników w dużej mierze zależy od sposobu wykonywania pracy oraz od warunków, w jakich się ona odbywa. Długotrwały wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych dla organizmu pracownika może spowodować u niego zmiany chorobowe (również chorobę zawodową).
Może również spowodować obniżenie jakości wykonywanej przez niego pracy. Wczesne wykrycie takich zmian i podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych powinno zapobiegać pogorszeniu stanu zdrowia pracownika. W tym celu stosuje się między innymi profilaktyczne badania lekarskie.Obowiązki pracodawcy
Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, to na pracodawcy zatrudniającym ratownika (a nie stowarzyszeniu, związku zawodowym czy innej korporacji zawodowej) spoczywa obowiązek skierowania go na profilaktyczne badania lekarskie, ponoszenia kosztów przeprowadzania tych badań oraz przechowywania orzeczeń, wydanych na ich podstawie. Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest zobowiązany:
– organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
– zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp,
– wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie,
– kontrolować wykonanie tych poleceń, zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 3/2009

 


TEKST: JAROSŁAW JERZY RYPNIEWSKI