Reklama

Dostosowanie parametrów wody do wymogów rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, na przykładzie modernizacji technologii wody basenowej w Parku Wodnym „Octopus” w Suchym Lesie

Uchwalenie Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), sprawiło, że firma Transcom zaczęła poszukiwać rozwiązań, aby woda w basenach była z jednej strony bezpieczna i spełniała normy zapisane w rozporządzeniu, a z drugiej strony, aby zarządzający obiektem nie musieli liczyć się z drastycznym podniesieniem kosztów związanych ze stosowaniem alternatywnych technologii.

Właśnie takich rozwiązań poszukiwali zarządzający Parkiem Wodnym „Octopus” w Suchym Lesie po wejściu w życie powyższego rozporządzenia. Miały one pomóc dostosować parametry wody do aktualnie obowiązujących wymogów poprzez uzyskanie dobrych wyników badań wody, ale przy kosztach podobnych do dotychczasowych.

Charakterystyka obiektu

Park Wodny „Octopus” został wybudowany w roku 2008. W jego skład wchodzą basen pływacki o wymiarach 25 m × 12,5 m z trybunami dla publiczności oraz basen rekreacyjny z częścią do nauki pływania i atrakcjami wodnymi. Na terenie obiektu znajdują się dwie zjeżdżalnie rurowe oraz zjeżdżalnia rodzinna, wanna jacuzzi, brodzik dla małych dzieci oraz zespół saun wraz z pomieszczeniem do wypoczynku.

trans_00227

W Parku Wodnym „Octopus” dotychczasowa technologia uzdatniania wody oparta była na dezynfekcji podchlorynem sodu oraz wspomagana średniociśnieniowymi lampami UV. Zaletami takiej metody są przede wszystkim mała ilość chloramin, a także utrzymujący się w granicach normy chlor związany. Niestety takie rozwiązanie ma również swoje wady, gdyż zwiększa się ilość THM-ów, chloroformu, chlorku cyjanu. Zwiększa się również ilość zużytej wody na 1 osobę z powodu częstego płukania filtrów oraz dość częstego chlorowania szokowego. Zauważalne jest także powstawanie biofilmu (warstwa algininowa).

Dostępne rozwiązania

Firma Transcom od wielu lat pracuje nad doskonaleniem technologii uzdatniania wody basenowej. Poszukuje skutecznych rozwiązań technologicznych pozwalających ograniczyć do minimum wprowadzanie do wody środków chemii basenowej, które zawsze generują powstawanie ubocznych produktów utleniania. Te uboczne produkty, powstające w trakcie uzdatniania wody basenowej, mają bardzo często działanie toksyczne, a nawet kancerogenne. Mniejsza ilość wprowadzanych do wody środków chemii basenowej to mniejsza ilość toksycznych substancji ubocznych. Nie bez znaczenia jest także cena. Stosunkowo tanim środkiem do dezynfekcji wody basenowej jest chlor i jego związki, dlatego w basenach publicznych wszystkie technologie wykorzystują związki chloru. Wskazane rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. określa minimalną zawartość chloru wolnego na 0,3 mg/l.

Do najczęściej stosowanych technologii dezynfekcji należą:

  • użycie samego podchlorynu sodu, ale również jego połączenia z ozonem, lampami UV,
  • użycie chloru gazowego, dwutlenku chloru, a także kombinacji podchlorynu sodu, chloru i dwutlenku chloru oraz
  • kombinacji związków chloru z metodami fizycznymi.

Zastosowana technologia

Firma Transcom Sp. z o.o. poszukiwała technologii, która ograniczyłaby stosowanie znacznych ilości środków chemii basenowej oraz poprawiła właściwości sanitarne, zdrowotne, fizykochemiczne i organoleptyczne wody. Taką technologią okazało się zastosowanie jako środka dezynfekującego kombinacji podchlorynu sodu, chloru i dwutlenku chloru. Rozwiązanie to zostało zaproponowane Parkowi Wodnemu „Octopus” w Suchym Lesie.

Zaletami wybranej technologii (na podstawie obserwacji zarządzających obiektem w okresie 3 miesięcy) okazały się: bardzo dobre parametry fizykochemiczne wody oraz dobra i skuteczna flokulacja. Flokulacja to tworzenie kłaczków zatrzymujących się w górnej warstwie filtra, które ze względu na ładunek elektryczny nie kumulują się w formie zbitych agregatów wewnątrz filtra, dzięki czemu płukanie filtrów jest znacznie łatwiejsze i krócej trwa (tabela 4).

Proces ten wpłynął znacząco na zużycie wody (tabela 3), a jednocześnie pozwolił zachować bardzo dobre parametry organoleptyczne (smak, zapach) oraz kolor i przejrzystość wody. Nie doprowadziło to do powstania biofilmu zarówno w niecce basenowej, jak i w instalacji cyrkulacyjnej. Zużycie środków chemii basenowej zostało zmniejszone, a co za tym idzie – został obniżony poziom chloru związanego i zależnych od niego innych parametrów wody, takich jak chloraminy, chloroform, THM (tabele 1 i 2).

Stosowana dotąd technologia prowadziła także do tworzenia się chlorynów i chloranów (40–60% zredukowanego dwutlenku chloru może pojawić się w wodzie w postaci chlorynów z nieznacznym dodatkiem chloranów). Firma Transcom znalazła rozwiązanie, które umożliwiło łatwe usunięcie chlorynów z wody drogą filtracji poprzez złoże w postaci granulowanego węgla aktywnego (GWA), gdzie ulegają redukcji do chlorków.

trans_00327

Zastosowana przez firmę Transcom modernizacja technologii objęła swoim zakresem m.in.:

  • modernizację filtrów – przeróbki lejów w filtrach,
  • częściową wymianę złoża, uzupełnienie złoża (20 cm) węglem aktywnym,
  • montaż falowników,
  • montaż przepływomierzy,
  • montaż metalowych kurków do badań wody,
  • montaż pompek dozujących wraz z lancami,
  • montaż urządzeń „MAVOX” w instalacji brodzika i jacuzzi (fot. 1–3).

Podsumowanie

Nadrzędnym celem Zarządzających Parkiem Wodnym „Octopus” stało się uzyskanie właściwych paramentów wody oraz poprawa warunków do korzystania z obiektu przez odwiedzających. Dzięki dobrej współpracy z wykonawcą modernizacji udało się osiągnąć nie tylko bardzo dobrą jakość wody basenowej, lecz także dodatkowe oszczędności.

trans_00427

Czysta, zdrowa i bezpieczna woda, spełniająca wymogi prawne, zapewniająca doskonałe warunki higieniczno-sanitarne i bezpieczeństwo uczestników podczas kąpieli to nadrzędne cele, jakie stawia sobie firma Transcom od początku swojej działalności.

Prace związane z modernizacją instalacji i wdrożeniem „SystemuPola” zrealizowała firma Transcom Sp. z o.o. Katowice, www.transcom.pl. Artykuł powstał w czerwcu 2017 r.

Parametry wody przed zmianą technologii i po jej zmianie

trans_00527

Zużycie wody

trans_00627

Zużycie wody do płukania filtra

trans_00727

Rachunek poniesionych kosztów instalacji nowej technologii wody basenowej oraz uzyskane efekty

trans_00827

 

 

TEKST | Krzysztof Linkowski, Władysław Sobiech