Finansowanie pływalni i basenów

Finansowanie inwestycji związanych z budową i modernizacją pływalni i basenów ze środków UE

Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku otworzyło zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym szerokie możliwości finansowania projektów przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Wspólnoty. Dla naszego kraju stworzyła się tym samym niepowtarzalna szansa wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zniwelowania zapóźnień cywilizacyjnych w kluczowych dla kraju sferach.

Fundusze strukturalne są środkiem prowadzenia tzw. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej. Celem tej polityki jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w obrębie granic Wspólnoty. Realizacja Polityki Regionalnej UE dokonuje się przez pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarki państw członkowskich. Pomoc ta natomiast przyczyniać się ma do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz poziomie życia ich mieszkańców.
Znaczenie funduszy unijnych w praktycznej realizacji polityki rozwoju na poziomie naszego kraju pokazały już pierwsze lata członkostwa. W latach 2004-2006 w Polsce realizowane były działania w ramach perspektywy budżetowej 2000-2006. Fundusze UE w perspektywie budżetowej 2007-2013

Budżet Wspólnoty na lata 2007-2013 zakłada przeznaczenie znacznych środków na rozwój europejskich regionów. Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych w naszym kraju w ramach wspomnianej perspektywy wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro (w tym 85,4 mld środków UE). Większość z tych środków (85,6 mld euro) przeznaczona zostanie na realizację Narodowej Strategii Spójności, znanej także pod urzędową nazwą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. NSS jest dokumentem strategicznym określającym osie priorytetowe oraz obszary działań wspierających w ramach funduszy unijnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, …

Cały artykuł został opublikowany w pierwszym wydaniu magazynu „Pływalnie i baseny” – aby dowiedzieć się jak zamówic PRENUMERATĘ magazynu – KLIKNIJ

Autor: KATARZYNA KARAŚKIEWICZ, DAWID DROBNIĆ
Departament Funduszy Strukturalnych
Doradztwo Gospodarcze DGA

www.dga.pl