Reklama

Harmonogram badań wody na pływalniach

Zarządzający pływalniami są zobowiązani do dokonywania oceny spełnienia przez wodę na pływalniach ściśle określonych wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie szeregu wskazanych szczegółowo działań. Jednym z obszarów tych działań są systematyczne i udokumentowane badania jakości wody, prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

Wymagania prawne

Za zapewnienie bezpieczeństwa kapiących się osób jest odpowiedzialny podmiot prowadzący w tym zakresie działalność, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1482 z poźn. zm.) [1]. Realizacja powyższego celu przez zarządzających pływalniami, wiąże się z koniecznością prowadzenia kontroli wewnętrznej jakości wody, udostępnianej do kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych, na terenie pływalni i w zależności od jej wyników, podejmowanie stosownych działań w interesie ochrony zdrowia użytkowników pływalni.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 34

 

TEKST | Małgorzata Prędota