Reklama

Higiena na basenach Podstawowe warunki sanitarne w obiektach pływackich

Przestrzeganie warunków sanitarnych w obiektach pływackich staje się coraz ważniejsze, nie tylko z racji zwiększonego zanieczyszczenia środowiska, lecz także z racji rozwoju oraz bardziej licznych i bogatych urządzeń rekreacyjnych, stanowiących dodatkowe źródło zanieczyszczenia

 

Wymagania higieniczne dotyczą głównie zaplecza szatniowo-sanitarnego, stanowiącego granicę styku „obutej stopy” i „bosej stopy” usytuowanej w strefie newralgicznej pod względem czystości i porządku. Podobnie hale basenowe, wyposażone w zróżnicowane użytkowo baseny, a także w coraz bardziej bogate i liczne atrakcje wodne, powodują dodatkowo zanieczyszczenia wody i powietrza. Prawidłowe przystosowanie pomieszczeń w zapleczach z odpowiednim wyposażeniem oraz hal z odpowiednim wyposażeniem basenów specjalistycznych i rekreacyjnych decyduje o bezpieczeństwie zarówno pod względem zdrowia, jak i wypoczynku. Powyższe założenie powinno być uwzględniane przez jednostki projektowe w zależności od typu i charakteru obiektu (wielozadaniowe, szkolne, hotelowe i inne) oraz od wielkości użytkowej. Projektowanie obiektów pływackich wymaga przystosowania programu planowanej inwestycji do wymaganych przepisów obowiązujących obiekty pływackie oraz w optymalnym rozwiązaniu do opracowania koncepcji i uzgodnienia jej z zainteresowanymi stronami przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji technicznej. Podstawowe warunki w optymalnych rozwiązaniach zostaną przedstawione w dalszej części artykułu w postaci omówienia głównych części stanowiących kompleks ww. obiektów.

Warunki sanitarno-eksploatacyjne w podstawowych działach basenowych

Strefa wejściowa

Główne wejście do krytej pływalni (z wyjątkiem wejść gospodarczo- technicznych) łączy – poprzez hol wejściowy – wszystkie podstawowe pomieszczenia wchodzące w skład tego rodzaju obiektów. Zadaniem holu jest wstępne przygotowanie gości do dalszych zajęć basenowych już w strefie wejściowej. Warunki użytkowe w holach wymagają wyposażenia ich w sprzęt i pomieszczenia w postaci wiatrołapów, szatni okryć zewnętrznych, ogólnych sanitariatów z podziałem na płeć, z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych, w klatki schodowe, dźwigi oraz w automatyczne kasy zapleczy szatniowo-sanitarnych. W dalszym wyposażeniu są drogi komunikacyjne łączące poszczególne pomieszczenia z łatwym dostępem do pomieszczeń administracyjnych posiadających własne węzły sanitarne oraz portiernie. Ponadto zalecany jest aneks dla służby porządkowej, pomieszczenie porządkowe oraz węzeł sanitarny dla personelu zatrudnionego w strefie wejściowej. Dodatkowym wyposażeniem strefy wejściowej powinny być poczekalnie oraz zainstalowane automaty z napojami i słodyczami, względnie bary lub kawiarnie, o ile nie są zlokalizowane w bardziej atrakcyjnych miejscach w planowanym obiekcie. W projektowaniu pomieszczeń pomocniczych zalecane jest również usytuowanie zaplecza szatniowo-sanitarnego personelu basenowego w miarę możliwości w strefie wejściowej. Zaplecze powinno się składać z pomieszczeń szatniowo-sanitarnych z podziałem na płeć oraz pomieszczeń socjalnych i magazynku sprzętu porządkowego. Strefa wejściowa musi spełniać warunki sanitarne i higieniczne zapewniające ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo użytkowe osób korzystających z ww. obiektów.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 17

 

TEKST | Czesław Sokołowski
FOTO | Archiwum redakcji