Reklama

Nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie produktów biobójczych

Produkty biobójcze to powszechnie stosowane substancje lub mieszaniny chemiczne, w wielu przypadkach klasyfikowane jako niebezpieczne, stosowane zarówno przez konsumentów, jak i użytkowników profesjonalnych w działalności zawodowej. Ze względu na swoje działanie biobójcze wprowadzanie ich do obrotu podlega rygorystycznym przepisom zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Biocydy są związkami syntetycznymi lub związkami pochodzenia naturalnego, używanymi w wielu gałęziach przemysłu, stosowanymi do zwalczania organizmów szkodliwych poprzez działanie chemiczne lub biologiczne. Biobójcze substancje czynne podlegają regulacjom na poziomie wspólnotowym, natomiast produkty biobójcze są objęte regulacjami na poziomie krajowym, z zastosowaniem zasady wzajemnego uznawania przepisów przez państwa członkowskie.

Pierwsza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (98/8/WE) dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych [1] została przyjęta na terenie Unii Europejskiej w roku 1998. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie musiały przyjąć do stosowania określone w niej zasady i przetransponować je do przepisów prawa krajowego do 14 maja 2000 r. Dyrektywa 98/8/WE miała na celu zharmonizowanie europejskiego rynku produktów biobójczych i zawartych w nich substancji czynnych. Nadrzędnym celem wprowadzenia regulacji dotyczących produktów biobójczych było zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrona środowiska naturalnego. W dyrektywie 98/8/WE wyróżniono produkty biobójcze oraz biobójcze substancje czynne. Zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania przepisów przez państwa członkowskie UE odpowiednie definicje w tym zakresie znalazły się również w polskiej Ustawie z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 z późn. zm.) [2].

W Dyrektywie 98/8/WE założono ponadto, że przyjęcie prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie rozpocznie 10-letni program przeglądu, a jego celem będzie systematyczne badanie wszystkich substancji czynnych, które już znajdowały się na rynku jako substancje czynne produktu biobójczego. Efektem prowadzonego przeglądu było wydanie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. WE L 325 z 11.12.2007 r., s. 3) [3].

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 16

 

TEKST | Anna Obuchowska