Reklama

Ośrodek sportu i rekreacji

Strategia organizacyjno-finansowa

Przystępując do opracowania strategii organizacyjno-finansowej dla naszych obiektów, pamiętać musimy, że sposób wykorzystania możliwości funkcjonalno-użytkowych uzależniony będzie od formy organizacyjno-prawnej OSiR-u i przyjętej przez właściciela (organy stanowiące i wykonawcze) koncepcji rozwoju kultury fizycznej gminy.

Jest oczywistym, że inny będzie zakres swobody decyzyjnej dyrektora OSiR, działającego w formie np. zakładu budżetowego niż dyrektora zarządzającego jednostką budżetową. O ile dla pierwszego ważnym kryterium ceny biletu za sprzedawane usługi będzie rynek, to dla drugiego ceny rynkowe mieć będą znaczenie drugorzędne. Pamiętać wszakże musimy (w obu przypadkach), że ustalanie cen i opłat lub sposób ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów komunalnych leżą w kompetencjach organów stanowiących j.s.t. Ustawa o gospodarce komunalnej dopuszcza scedowanie tych uprawnień na organ wykonawczy. Z kolei z ekonomicznego punktu widzenia racjonalnym jest przeniesienie uprawnień bezpośrednio na dyrektora OSiR, który otrzymałby ważny instrument kreowania polityki finansowej, uwzględniającej realia rynku usług rekreacyjno-sportowych, zależnego od dynamiki koniunktury i dekoniunktury gospodarczej. Wpływ na prawidłowe ustalenia ceny za proponowane przez ośrodek usługi – a jest ona tak samo ważna, jak ustalone przez właściciela priorytety i wytyczne dla zarządzającego – ma wiele czynników i uwarunkowań…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 1/2008

 


AUTOR: RENATA POPEK
FOTO: URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI