Reklama

Pięć lat funkcjonowania Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich z perspektywy zarządcy

Od momentu pierwszego otwarcia drzwi Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dla klientów minęło już 5 lat. Ten czas wydaje się odpowiedni na dokonanie pierwszych podsumowań. Warto zastanowić się nie tylko nad przeszłością i teraźniejszością, ale przede wszystkim nad czekającą obiekt przyszłością.

Trochę o finansach

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” od momentu powołania uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr XIV/72/2011 z dnia 28 września 2011 r. jest samorządowym zakładem budżetowym. Zarządzanie obiektem, którego forma prawa wytycza przede wszystkim cel finansowy do zrealizowania w danym roku budżetowym, jest swego rodzaju wyzwaniem. Duże wsparcie finansowe dla zakładu stanowi dotacja przedmiotowa przyznawana ze środków gminy Strzelce Opolskie. W latach 2012–2016 coroczna dotacja przydzielana stosowną Uchwałą Rady Miejskiej wynosiła 800 tys. zł (dla przypomnienia, w myśl zapisów ustawy o finansach publicznych dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych nie może przekroczyć 50% rocznych wydatków, nie licząc dotacji inwestycyjnej). Należy podkreślić, że to dzięki przychylności władz miejskich, począwszy od burmistrza, poprzez członków komisji stałych Rady Miejskiej, a na samych radnych Rady Miejskiej skończywszy, to wsparcie finansowe jest utrzymywane na niezmiennym poziomie. Nie bez znaczenia jest również, że w szerokim gremium wyżej wymienionych osób panuje słuszne przekonanie, iż obiekty stricte sportowe, a do takich należy zaliczyć krytą pływalnię „Strzelec”, mogą mieć bez wspomnianego współfinansowania problem nie tylko z płynnością finansową, lecz także z utrzymaniem się wyłącznie z własnych przychodów, przy kluczowym założeniu, że bilet na pływalnię jest w przystępnej cenie, i jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów obsługi i pobytu klienta.

Bynajmniej nie oznacza to, że obiekt utrzymuje się tylko ze wspomnianej dotacji. Jego głównym źródłem finasowania są bilety wstępu, w tym sprzedaż abonamentów (ponad 4 tys. rozprowadzonych kart w użyciu). To również wpływy z umów partnerskich zawartych z podmiotami operującymi w sektorze usług sportowo-rekreacyjnych (Benefit System, OK System itp.). Kolejny segment wpływów z podstawowej działalności krytej pływalni to opłaty z tytułu wynajmu torów basenu pływackiego i basenu do nauki pływania wnoszone przez podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą (szkółki nauki pływania czy prowadzenie zajęć ruchowych w wodzie). W tym segmencie również CRWiS „Strzelec” nie tylko organizuje kursy nauki pływania i zajęcia ruchowe w wodzie (podczas których bardzo dużą aktywność wykazują liczne grupy seniorów), dzięki czemu skutecznie konkuruje na rynku z podmiotami prywatnym, lecz także pobiera opłaty z tytułu wejść dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w Programowej Nauce Pływania realizowanej na podstawie zawieranych rokrocznie umów ze wszystkimi placówkami szkolno-wychowawczymi z terenu gminy Strzelce Opolskie. Dodatkowy przychód stanowią opłaty z tytułu najmu lokalu gastronomicznego i punktu handlowego typu kiosk z akcesoriami do sportów wodnych, jak i opłaty z reklam umieszczonych na terenie CRWiS „Strzelec”. Łącznie co roku wpływy z ww. działalności oscylują w granicach 1,1–1,2 mln zł, w zależności od koniunktury panującej na rynku.

Jeśli można pokusić się o analizę głównych trendów w pięcioletnim okresie funkcjonowania CRWiS, to należy przede wszystkim stwierdzić, że opłaty z tytułu wejść indywidualnych i rodzinnych osiągnęły pułap, który ciężko będzie przebić (w sezonie średnio 300 wejść/dzień w dni powszednie i 450 wejść/dzień w weekendy), gdyż nasycenie rynku już nastąpiło. Należy zatem działać na rzecz utrzymania tego poziomu. Wzrasta natomiast z roku na rok aktywność osób starszych (pamiętajmy, że polskie społeczeństwo starzeje się) i tu należy upatrywać wzrostów, tym bardziej że wskazani klienci poosiadają stałe zasoby finansowe (świadczenia emerytalne, rentowe). Organizacja zajęć ruchowych o charakterze rehabilitacyjnym i usprawniania ruchowego z dostosowaną intensywnością ćwiczeń dla tego profilu klientów jest jak najbardziej wskazana. Nie zapominając jednak o przyszłych pokoleniach, wprowadzono w ramach szkolnych zajęć wychowania fizycznego wspomnianą wyżej Programową Naukę Pływania. Ogromne znaczenie ma tu współpraca z jednostkami gminnymi, a w szczególności z jednostką wspomagającą i nadzorującą pracę placówek szkolno-wychowawczych, jak i dyrektorami tych placówek. Dzięki niej w programie od 2012 r. udział biorą wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie. Można liczy, że ta „praca u podstaw” zaowocuje w niedalekiej przyszłości przede wszystkim dobrą kondycją i zdrowiem generacji, u której w obecnych czasach wzbudzenie zainteresowania aktywnym trybem życia i kulturą fizyczną jest nie lada sztuką, a w dalszej perspektywie wykształci choć u części uczestników zajęć zdrowy nawyk częstszego odwiedzania podwojów CRWiS „Strzelec”. Ta forma współpracy z placówkami szkolnymi pozwala na zaplanowanie stałych wpływów do budżetu zakładu z dużym wyprzedzeniem i prawdopodobieństwem, a ów trend uzależniony jest od liczebności kolejnych roczników przystępujących do nauki. Od 2013 r. w nauce pływania, ale na nieco innych zasadach, biorą udział także dzieci z placówek przedszkolnych z terenu gminy.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 26

 

TEKST | Tomasz Chromicz
FOTO | Archiwum Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”